Nyeste Blå Vekst

[09.07.19] Vanndronen plukker opp søppel fra havet og samler inn havdata.
[03.07.19] EUMOFA har laget en oversikt over mulighetene og utfordringene knyttet til bioøkonomien.
[13.06.19] BigData-teknologi skal bidra til bærekraftig vekst i bioøkonomien.
[06.06.19] Målet er å få på plass teknologi som estimerer fiskebestander og reduserer bifangst.
[04.06.19] Menneskelig aktivitet påfører naturen store skader. Økosystemer brytes ned og 1 million arter er utrydningstruet. Det er derimot ikke for sent å snu.
[29.05.19] Kystturisme, olje-og gassindustrien og havneaktiviteter bidrar til høy verdiskaping. Offshore-vind har enormt potensiale og sektoren vokser raskt.
[21.05.19] En ny sensorteknologi muliggjør løfteoperasjoner i dårlig vær. Det gir store kostnadsbesparelser og reduserer CO2-utslippene.
[20.05.19] Ved å ta i bruk brenselceller og hydrogen, batterier og biodrivstoff, kan klimagassutslippene fra skipsfart halveres innen 2050.
[16.05.19] FLAFSHPS utvikler to demofartøyer som skal drives med fornybar hydrogen. Denne teknologien vil bli viktig for å møte strengere internasjonale utslippskrav.
[14.05.19] Flytende solceller i oppdrettsanlegg gir lavere driftskostnader og forbedrer omdømmet til næringen.
[13.05.19] EU-kommisjonen har laget en håndbok for maritim arealplanlegging. Den skal hjelpe medlemslandene med å oppnå mer bærekraftig vekst i sine maritime økonomier.
[09.05.19] Med strengere internasjonale utslippskrav og avkarbonisering av skipsfarten, har DNV GL sett på hvilke alternative drivstoff som er best egnet for næringen.