Prosjekter Blå Vekst

[FP7] FP7-prosjektet utviklet nye metoder innen bærekraftig gruvedrift på dypt hav som adresserte alle aspektene av verdikjeden.
[Horisont 2020] Prosjektet har opprettet en ny tjeneste for deling og oppdatering av satellitt-avledede batymetriske data
[FP7] Styrke oppdrettsprogrammer for de viktigste fiskeartene
[Horisont 2020] SWARMs skal gjøre ubemannede undervannsfartøy mer tilgjengelig gjennom å utvikle en integrert plattform til dagens og fremtidens UAVer/ROVer.
[Horisont 2020] Tverrfaglig forsknings- og innovasjonsprosjekt som vil forbedre måten vi forutser ekstremvær på den nordlige halvkule.
[Interreg Nordsjø] Formålet med prosjektet er å utvikle transnasjonale innovasjonssamarbeid for bærekraftig forretningsutvikling i nye, blå markeder.
[FP7] Prosjektet Marine Biotechnology ERA-NET viste at det er marin bioteknologi som er nøkkelen til å låse opp verdien av havets biologiske ressurser.
[Horisont 2020] MegaRoller arbeider med å utvikle ny teknologi for bølgeenergi transformatorer med mål om økt kunnskap og reduserte kostnader.
Prosjektet skal utvikle flerbruksplattformer innen blå vekst.
[Horisont 2020] En klynge som skal fremme sammenkopling av biologisk og samfunnsvitenskapelig forskningsinfrastruktur. Skape samhandling langs tre dimensjoner; forskning, industri og regioner.
[FP7] DIVERSIFY-prosjektet har som mål å ekspandere europeisk akvakultur innen fiskesektoren gjennom å utvide mangfoldet av fiskearter i produksjon.
[Horisont 2020] STRONGMAR-prosjektet bidrar til kunnskapsutveksling og utvikling av både det oseanografiske og teknologiske forskningsfeltet gjennom samarbeid og samhandling.