Kommisjonens mobilitetspakke

Illustrasjonsbilde

«Europe on the Move», den nye mobilitetspakken fra kommisjonen, ble lansert våren 2017. Pakken består av tiltak for en grunnleggende modernisering av europeisk mobilitet og transport. Dette kommer frem av de tre hovedpillarene; 1, miljøvennlig 2, rettferdig og konkurransedyktig og 3, digitalisering. Målet er å bidra til en mer bærekraftig mobilitet i Europa.

Tiltak og fordeler

Mobilitetspakken inneholder et bredt spekter av tiltak som vil gjøre trafikken tryggere og grønnere. De langsiktige fordelene ved tiltakene vil strekke seg langt utover transportsektoren ved å fremme økonomisk vekst og rettferdig sysselsetting, øke forbrukernes valg og å sette Europa på vei mot nullutslipp. Kommisjonen foreslår videre å utarbeide nye utslippsstandarder for nye biler. Mobilitetspakken inneholder også lovforslag med sikte på harmonisering og digitalisering av transportsektoren, og sømløse mobilitetsløsninger slik at innbyggerne og bedriftene kan enkelt reise over hele Europa.

Arbeiderenes rettigheter

Fagbevegelsen har hevdet at dagens regler i for liten grad sikrer yrkessjåførers rettigheter. Mobilitetspakken inneholder derfor lovforslag for å unngå sosial dumping blant yrkessjåfører, deriblant minstelønn, nye regler for kabotasjekjøring og strengere bestemmelser for hviletid. Kommisjonen ønsker å bekjempe en ulovlig sysselsettingspraksis og gir mer tydelighet i eksisterende regler, for eksempel om anvendelse av nasjonale minimumslønner, samt redusere administrative byrder for selskaper.

Mobilitetssektoren

Mobilitetssektoren sysselsetter mer enn 11 millioner i Europa, og det estimeres at sektoren vil fortsette å vokse. Veitransport står for halvparten av sysselsettingen og 20% av EUs klimagassutslippene i Europa. Størrelsen og kompleksiteten på mobilitetssektoren gjør det utfordrende å utforme bærekraftige systemer.

Mer informasjon om mobilitetspakken, inkludert oversikt over de nye lovforslagene, finnes her, eller siden til Norges delegasjon til EU her.