En ren planet for alle  – EUs strategiske langtidsvisjon for klimapolitikk

Bilde fra rapporten

Torsdag 29. november lanserte EU sin klimavisjon for 2050, «A Clean Planet for all, A European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy». Strategien skal ikke lansere nye retningslinjer eller revurdere EUs klimamål for 2030. Formålet med EUs langtidsvisjon for 2050 er å stake ut retningen for EUs klima- og energipolitikk, og ramme inn unionens langtidsbidrag til temperaturmålene satt i Paris-avtalen og gjennom FNs bærekraftsmål. 

Klimaendringer gir drastiske konsekvenser for EUs økonomi

Effektene av global oppvarming transformerer Jordens klima, og øker hyppigheten og intensiteten av ekstrem-vær. Hvis det ikke iverksettes ambisiøse internasjonale klimatiltak kan den globale gjennomsnittstemperaturen øke med 2 grader celsius rundt 2060, og fortsette å øke etter dette. Dette kan potensielt få irreversible konsekvenser for klima- og værsituasjonen. FNs klimapanels (IPCC) rapport fra oktober 2018 viser blant annet til at 99% av verdens korallrev vil forsvinne hvis gjennomsnittstemperaturen øker med 2 grader og at isen på Grønland vil komme til å smelte ved 1,5-2 graders økning. Sistnevnte endring vil kunne lede til at havet stiger med opp til 7 meter. Slike hendelser vil få alvorlige konsekvenser for produktiviteten av EUs økonomi, infrastruktur, matproduksjon, folkehelse, biodiversitet og politisk stabilitet.

Vær-relaterte katastrofe gjorde skade for rekordhøye EUR 283 milliarder i 2017, og kan komme til å påvirke to-tredjedeler av Europas befolkning innen 2100, mot 5% i 2018. 

 

EUs klima-økonomi visjon – mot nullutslipp av klimagasser

Hensikten med EUs langtidsstrategi er å bekrefte unionens engasjement til å lede an med globale klimatiltak. Den skal også presentere en visjon som kan føre til nullutslipp av klimagasser innen 2050. Dette skal gjennomføres med en sosialt rettferdig overgang som samtidig er kosteffektiv. Strategien viser til mulighetene som foreligger i denne overgangen for EUs innbyggere og økonomi, samtidig som den identifiserer fremtidige utfordringer.

Klimaendringene kan i følge rapporten kun bli taklet hvis samfunnsborgere aktivt deltar, både som forbrukere og innbyggere. Strategien identifiserer en rekke muligheter for å nå nullutslipp av klimagasser innen 2050. Samtidig signalerer den til EUs innbyggere at drastiske endringer innen energisystemet, landbruk-, industri- og transportsektorene vil bli nødvendig for å få dette til. Byene vil også måtte gjennomgå store endringer, og totalt sett vil dette påvirke alle sider ved samfunnet vårt slik vi kjenner det i dag. 

 

Viktige skritt for å nå en nullutslippsøkonomi

For å nå en økonomi basert på nullutslipp av klimagasser identifiserer rapporten følgende syv strategiske blokker:

 • Makismere fordelene med energieffektivitet, inkludert nullutslippsbygg.
 • Maksimere distribusjonen av fornybar energi og bruk av elektrisitet for å avkarbonisere EUs energiforsyning.
 • Omfavne ren, sikker og integrert mobilitet
 • En konkurransedyktig europeisk industri og sirkulærøkonomi som nøkkelen til å redusere klimagassutslipp.
 • Utvikle en tilstrekkelig smart nettverksinfrastruktur og mellomforbindelser.
 • Få full nytte av bioøkonomi og skape essensielle karbonsluk.
 • Håndtere gjenværende CO2 utslipp med karbonfangst og lagring. 

EU som et ledende eksempel for andre økonomier

Som et svar til IPCC sin rapport utgitt i oktober i år, og for å bidra til å stabilisere klimaet, ønsker EU å være blant de første til å nå nullutslippsmålet for klimagasser. For å kunne nå dette målet må EU øke innsatsen. Rapporten foreslår at dette gjøres gjennom globalt samarbeid. Den påpeker også at EU kan gå foran som et godt eksempel og vise at redusering av klimagassutslipp kan gå hånd i hånd med økonomisk vekst. Dette foreslås gjort blant annet gjennom økt myndiggjøring av samfunnsborgere og forbrukerne, samt bedre informasjon til offentligheten. 

Prioriteringer for et klimanøytralt EU innen 2050

«A Clean Planet for all» peker også på følgende prioriteringer som må gjøres av EU i tråd med FNs bærekraftsmål for å gjennomføre overgangen til et klimanøytralt EU:

 • Akselerering av energitransisjonen og forbrukerens sentrale rolle i dette
 • Karbonfri, integrert og automatisert mobilitet
 • Forskning, innovasjon og sirkulærøkonomiens roller i økt konkurransekraft for EUs samlede næringsvirksomhet
 • Sette bærekraftig bioøkonomi i fokus for land og havbruk
 • Styrke energiinfrastrukturen og gjøre den «klimatett» gjennom klimavennlige, smarte og digitale løsninger.
 • Akselere markedsnær forskning, innovasjon og entreprenørskap i en bred portefølje av karbonfrie løsninger.
 • Mobilisere og orientere bærekraftige finansielle og investeringsløsninger, investere i grønn infrastruktur og utnytte mulighetene i EUs indre marked. 
 • Investere i menneskelig kapital og livslang læring
 • Samkjøre viktige vekstfremkallende og støttende retningslinjer og regelverk for konkurranse, arbeidsmarked, ferdigheter m.m.
 • Sikre at overgangen blir sosialt rettferdig.
 • Fortsette EUs internasjonale innsats. 

 

Les rapporten i sin helhet her.

Artikkel fokus
Offentlig forvaltning
Kategorier