Innføring av resurseffektive vann- og avløpssystemer krever bredt samarbeid for å realiseres

Resurseffektive vann- og avløpssystemer

Ny teknologi muliggjør gjenbruk av avløpsvann og energiutnyttelse av kloakk, og vil bidra til energi- og resurseffektivitet.

Ifølge arbeidsgrupper og forskere er en forutsetning for at disse teknologiene skal bli effektive i bruk at det samarbeides mellom ulike aktører gjennom hele omleggingsprosessen.

Muligheter og hindringer

Selv om forsking har foreslått nytenkende løsninger på ulike problemstillinger knyttet til behandling av vann, er disse foreløpig bare utprøvd i småskala-prosjekter. Forskere har i analyser av prosjektet netWORKS 3 i Hamburg og Frankfurt am Main undersøkt hvilke muligheter som kan utnyttes for å realisere moderne og urbane vannforsyningssystem. Her fant de behov for tiltak rettet mot håndtering av avløpsvann, og også noen hindringer som stikker seg ut som ekstra krevende i omleggingsprosessen som; lovregulerte restriksjoner, og usikkerhet knyttet til finansiering, planlegging og design.
Med tanke på vannkvalitet, drikkevann – ikke drikkevann, vil en slik innføring av to typer vannkvalitet kreve nye oppkoblingsmuligheter til vannettet. Gjennomføring av en omlegging på denne størrelsen behøver politisk oppbacking. Dette vil virke forsterkende og motiverende for å finne en helhetlig løsning på utfordringene. Samtidig vil politisk velvilje være nødvendig i møte med nasjonale og overnasjonale reguleringer, for eksempel EU-direktiver.

Kommersielle muligheter og potensielle miljøeffekter

For å få disse omleggingene til å fungere er det helt avgjørende med samarbeid på tvers av interessenter og strukturer. Vannæringen bør her ta en ledende rolle, og andre nøkkelaktører må ta ansvar som koordinator og lederansvar på andre nødvendige fagfelt som slike prosjekter medfører.  
Det er også viktig å se det kommersielle potensialet i en slik utfordring. En omlegging av denne størrelsen vil føre til muligheter i utnytting av biogass fra kloakk, og større privat ansvar for å drift og vedlikehold av nye strukturer. For å få en best mulig overgang til et nytt system må nye teknologier implementeres tidlig i planleggingsprosessen. Omleggingen kan være en risikabel prosess, men dette er en nødvendig risiko ifølge forskerne, som vil gi stor miljømessig avkastning, og synergieffekter til annen samfunnsutvikling. 

Artikkel fokus
Innovasjon
Marked
Tags