Rapport: hvordan øke bærekraftige investeringer i den blå økonomien

European Commission

Rapporten Study to support investment for the sustainable development of the Blue Economy (2018) understreker at en ny investeringsplattform for blå økonomi (BEIP) er nødvendig for å få på plass tilstrekkelig finansiering til innovative og bærekraftige bedrifter.

Den blå økonomien utgjør 5% av EUs BNP og står for over 5 millioner arbeidsplasser. Den har et stort vekstpotensial, og forventes å være en viktig kilde til sysselsetting og økonomisk vekst i de kommende årene. Utfordringen er manglende investeringer og et finansieringsgap på 60-70 millioner euro.

Et nytt paraplyfond skal sikre investeringer

For å redusere finansieringsgapet, anbefaler EU-kommisjonen at det opprettes et paraplyfond for å sikre flere midler til fondsforvaltere som fokuserer på sektorer innen blå økonomi, og for å danne en BEIP. Denne investeringsplattformen skal samle investeringer fra både privat og offentlig sektor. Målet er å sikre finansiering til de innovative bedriftene som spiller en viktig rolle i utviklingen av en bærekraftig blå økonomi. Fondet skal fokusere på bærekraftige bedrifter som i dag underfinansierte, spesielt de som jobber med kystvern og fornybar havenergi.

Rapporten så på de eksisterende finansieringsplattformene som er relevante for den blå økonomien:

• Fondsforvaltere
• Investeringsplattformer
• Kommersielle banker
• Offentlige banker
• Akseleratorer
• Crowdfunding
• EUs finansinstitusjoner
• Andre

Et stort vekstpotensial 

Resultatet av gjennomgangen viste seg å være overraskende. Av de mest relevante investorene i blå økonomi, ble 65% etablert i løpet av de siste fem årene og 35% de siste tre årene. Dette viser at interessen for blå økonomi er relativt ny, og at det bør være mulig å øke andelen investeringer i de kommende årene.

For at plattformen skal lykkes, må den sikre kort implementeringstid og unngå duplisering. Sterkere synlighet, en transparent prosess og samarbeid mellom ulike aktører, skal gjøre det lettere å tiltrekke mer privat kapital.

Det er viktig å understreke at innvesteringsplattformen er ment å være et supplement til eksisterende tiltak. Du kan lese rapporten i sin helhet her.

Artikkel fokus
Marked