Rapport: Indikatorer for FNs bærekraftsmål

OECD

Measuring Distance to the SDG Targets gir en oversikt over hvor langt OECD-landene har kommet med å nå bærekraftsmålene. Målet er å hjelpe medlemslandene med nasjonal gjennomføring av 2030-agendaen ved å identifisere de områdene hvor ytterligere innsats er nødvendig for å nå målene. Studien viser både gjennomsnittet for OECD-landene og nasjonale resultarer.

Medlemslandene ligger godt an til å nå flere mål, spesielt de som er avgjørende for utviklingsland. Tallene for mødredødelighet og dødelighet blant nyfødte er allerede lang lavere enn minimumsmålene som er satt, og de fleste elever i OECD-området har tilgang på internett og ny teknologi. På den andre siden ligger landene dårligst an til å nå målene om å halvere fattigdom og redusere ulikheter i og mellom land. Det er også et godt stykke igjen før de når målene om å utrydde all ekstrem fattigdom, sikre utdanning for alle og fremme inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst for alle.

Rapporten viser også at det er store forskjeller mellom OECD-landene, spesielt når det kommer til å redusere ulikheter, bærekraftig bruk av havet, likestilling og utrydding av ekstrem fattigdom. De scorer derimot ganske likt på målene som skal sikre fred og rettferdighet, anstendig arbeid og ren energi for alle.

Norge gjør det bra 

Norge kommer gjennomgående godt ut sammenlignet med de andre medlemslandene. Vi har nådd 25 mål og delmål, og ligger godt an til å nå enda flere. Norge er det mest trafikksikre landet, og er det første landet i verden som er nede i kun 20 omkomne pr. million innbygger. Vi scorer også høyt på tiltak mot klimaendringer i politikk, strategier og planlegging, og er flinke til å påse at de utviklede landene fullt ut gjennomfører sine offisielle bistandsforpliktelser overfor utviklingslandene. Det er derimot fremdeles for mange dødsfall og sykdomstilfeller forårsaket av farlige kjemikalier og forurenset luft, vann og jord.

Basert på 132 indikatorer, som dekker 105 mål og delmål, viser rapporten at OECD-landene fremdeles har et godt stykke igjen og at innsatsen må intensiveres.

Les rapporten i sin helhet her 

Artikkel fokus
Offentlig forvaltning