Rapport: Industrier til sjøs - Blå vekst og maritim økonomi

Building Industries at Sea: ‘Blue Growth’ and the New Maritime Economy

Publikasjonen Building Industries at Sea: ‘Blue Growth’ and the New Maritime Economy tar for seg de ulike næringene innenfor blå vekst og ser på alt fra innovasjon, marked, struktur og næringenes livssyklus.

Akvakultur

Det er planlagt investeringer for mer enn 1 milliard euro i akvakultur i Østersjøen/Nordsjøen.

Prognoser for utvikling innen akvakultur i perioden 2016-2025

  • Utviklingsland vil konsolidere deres posisjon som ledende produsenter innen akvakultur, med en andel på nesten 95% av den globale produksjonen
  • 28% økning innen 2025 i Europa (majoriteten forventet fra norsk lakseoppdrett)

De viktigste begrensingene for akvakultur

  • Sterk og ofte ulik konkurranse med tredjeland som bringer markedsprisene ned
  • Administrative byrder, og høyere kostnader for arbeidskraft og kapital reduserer investeringer i sektoren
  • Myndigheters manglende forståelse for næringens behov for plass og infrastruktur

Drivkrefter

  • Økende etterspørsel etter fisk
  • Akvakultur er mer effektiv når det gjelder bruk av ferskvann og energi enn andre dyreproduksjonssektorer
  • Tilgjengeligheten av marine områder for akvakultur er større enn tilgjengeligheten av jordbruksmark
  • Teknologisk utvikling gjør akvakulturen mer og mer lønnsom

Havbunnsgruvedrift

Utfordringen er å finne de stedene hvor konsentrasjonene og tilgjengeligheten av malm er høy nok til å ha kommersielt levedyktig utnyttelse til tross for lav TRL og dermed høye kostnader for utstyr. Dette resulterer i sterk konkurranse om konsesjoner.

Prisen for malm er det store insentivet for markedsdrevet utvikling. Når særlig nikkel og kobolt vil ha prisstigning, kan offshore gruvedrift på polymetalliske knuter være oppnåelig. Videreutvikling av teknologiene som benyttes til gruvedrift kan styrke sektoren.

Rikelig tilgjengelighet av landbasert malm og resirkulering i tillegg til stor usikkerhet, hindrer markedsdrevet teknologisk utvikling. I lys av høye investeringer, teknologiske utfordringer og økonomiske hensyn, kan privat-offentlig samarbeid være et effektivt middel for å gjøre offshore gruvedrift til en suksess.

Havenergi – bølger og tidevann

Det er enorme utnyttbare energiressurser tilgjengelig i verdenshavene som kan gi muligheter for å støtte næringer og tjenester involvert i utvikling, produksjon, bygging, installasjon og drift. Usikkerheten rundt fremtidige kostnader gjør det imidlertid vanskelig å anslå omfanget av muligheten og størrelsen på markedet på lang sikt.

Den utnyttbare energien til bølgekraftinnretninger anslås til 5 500 TWh / år, noe som tilsvarer omtrent 30% av verdens strømforbruk. Ocean Energy Forums mål er å installere 100GW av bølge og tidevann innen 2050. Dette tilsvarer 350 TWh av utnyttbar elektrisitet og åpner for et globalt marked for investeringer, arbeid og vekst. Dette vil også dekke 10% av EUs energibehov, og være en viktig komponent i overgangen til en «ren» økonomi.

Offshore vindkraft

I Atlanterhavet og Baltikum er offshore vind en viktig industri. Disse markedene har relativ lave strømpriser, og produksjonen fra vindmølleparker til havs er derfor eksplisitt subsidiert. Dette prisstøttenivået har blitt vesentlig redusert i 2016-17Offshore vind er verdens mest kommersialiserte og teknologisk utviklede marine fornybare energisektor, og har raskt gått fra å være en nisjeteknologi til å bli en vanlig strømkilde. Næringen fokuserer i stor grad på å redusere energikostnadene og dermed komme på omtrent samme nivå som andre fornybare og fossile energikilder.

Fiskeri

Etterspørselen etter fisk og fiskeprodukt er stor og fortsetter å stige, men veksten gjelder oppdrettsfisk, og Verdensbankens prognoser tilsier null vekst i fangstindustrien frem til 2030.

Denne industrien må møte utfordringene gjennom innovasjon og forandring.

Offshore olje og gass

Drevet av lave salgspriser, høye produksjonskostnader og utvikling av nye landbaserte utnyttingsteknikker opplever olje- og gassvirksomheten offshore en betydelig nedgang. Den europeiske sektoren består hovedsakelig av private selskaper som opererer globalt.

Produksjonen i Europeisk farvann står for henholdsvis 9% og 13% av det totale olje- og gassforbruket i Europa. Nedgangen de siste årene kan undergrave EUs energibeslutninger og spesielt den økonomiske aktiviteten til Nordsjø-landene (ansvarlig for produksjonen av nesten all olje og over 80% av gassen). Til tross for negative utsikter kan utviklingen av nye og mer effektive undersjøiske utnyttelsessystemer gi et viktig løft for sektoren. I en blå vekst-kontekst er imidlertid industrien avhengig av infrastruktur, kunnskap og erfaring (ferdigheter, forretningsmodeller, konsepter for permanent yrke i havmiljøet etc.). Rapporten beskriver hovedfunksjonene i olje- og gassindustrien offshore sammen med muligheter og barrierer for utviklingen av blå vekst og konsepter for flerbruksområde / flerbruksplatform.

Skipsbygging og maritim transport

Shipping-industrien er svært konkurransedyktig og globalisert, og for å møte denne konkurransen har den europeiske skipsbyggingsindustrien vedtatt en spesialiseringsstrategi og fokusert sin virksomhet på bygging av mer lønnsomme skip. Takket være beliggenheten langs viktige handelsruter har de europeiske maritime transportselskapene en ledende posisjon i den globale industrien. Den europeiske skipsindustrien, mer spesifikt skipsbyggingssektoren, tilbyr en rekke viktige muligheter for utvikling av sektorer innenfor blå vekst. Behovet for nye spesialiserte fartøy er i tråd med de teknologiske kravene til mange av disse sektorene (eksempelvis for utvikling av fornybar energi, havbunnsgruvedrift eller bioteknologi).

Flerbruksplatform

Ettersom maritime aktiviteter øker, blir også konkurransen om plassen i kystområder større. I 2014 publiserte Europakommisjonen utlysningen BG5 2014, og ba forskere om å forberede seg til den fremtidige innovative offshoreøkonomien. Som følge av utlysningen ble prosjektet Maribe initiert for å fremme smartere og mer bærekraftig bruk av havet. Det undersøkte potensialet for å kombinere maritime sektorer på samme sted (flerbruksområde) eller på en flerbruksplatform for å effektivisere bruken av rom og ressurser.

For tiden er den eneste teknologien som er vellykket med å utforske flerbruksplattform, Floating Power Plant. Denne plattformen generer energi fra både bølgekraft og vindkraft.

Artikkel fokus
Innovasjon
Marked