Rapport: NanoData Landscape Compilation - Energy

Logo: Europakommisjonen

Europakommisjonen publiserte nylig en rekke rapporter om de ulike bruksområdene til nanoteknologi. Hvordan kan nanoteknologi bidra til mer bærekraftig energi?

Bærekraftig energi er en av de store globale utfordringene verden står ovenfor i dag. Den europeiske energistrategien adresserer dette gjennom mål for å forbedre energieffektiviteten, øke andelen fornybar energi og å redusere mengden drivhusgasser. Rapporten som fremlegges av Europakommisjonen ser på rollen til nanoteknologi for å oppnå målene fremsatt i energistrategien, samt det overordnede landskapet i Europa for nanoteknologi og energi. I rapporten blir også nasjonale og europeiske retningslinjer fremlagt, sett i sammenheng med initiativer på europeisk nivå. Videre presenterer rapporten også andelen av rammeprogrammidler som har blitt dedikert til feltet, publikasjoner, patenter, produkter og markeder for energi som blir muliggjort gjennom nanoteknologi, reguleringer og standarder, samt helse og sikkerhet.

Stort potensiale

Nanoteknologi har et stort potensiale innenfor energifeltet. Teknologien kan bidra til bærekraftig energi ved å redusere forbruk, forbedre infrastrukturen for energigenerering, overføring og bruk, samt bidra til nye metoder for energiproduksjon. For å oppnå disse potensielle mulighetene må nanoteknologi- og energifeltene forskes videre på, rutene for nye utviklinger i energiteknologi må videreutvikles og kommersialiseres. Videre må også markedet for nanoteknologiske energiprodukt må reguleres og standardiseres.

Nanoteknologiens rolle på energifeltet

Nanoteknologi blir brukt for å forbedre energibærekraft på mange ulike nivå. Innenfor solenergi blir det nå jobbet med å gjøre eksisterende system for å gjøre konvertering av lys til strøm mer effektivt, å finne nye og bedre metoder for konvertering ved bruk av nye materialer, som eksempelvis kvantepotter og nanotråder, og å forbedre koblingen mellom energi fra solen til nettet. Videre blir det også fokusert på å forbedre mer effektiv produksjon av hydrogen fra vann og å forbedre lagringen av hydrogen. Nanoteknologi gir også løsninger på den høye kostnaden og den korte levetiden til batterier for elektriske biler og forbrukerelektronikk gjennom nye materialer og deres bruksområder. Karbon-nanorør er både sterkere og lettere enn stål, i tillegg til at de tåler å bøyes, og brukes i denne sammenhengen til rotorblader til vind og andre turbiner. Nanomaterialer kan også brukes til å smøre lagrene, redusere varmen i ulike deler og sørge for forbedret vannresistens, noe som vil øke energieffektiviteten. Et annet område hvor nanoteknologi har store muligheter, er innenfor biologiske prosesser. Disse prosessene opererer ofte på nanonivå og derfor kan nanoteknologi ha en rolle i å optimalisere konverteringen av biomasse, inkludert alger, til energi.

Politiske retningslinjer og europeiske initiativer

Rapporten peker på at de fleste nasjonale retningslinjer for å støtte energi nanoteknologi i stor grad er generiske i sine vitenskaps- og teknologi initiativer, med unntak av noen som peker på energi spesifikt. På det europeiske nivået ble den strategiske energiteknologiplanen (The Strategic Energy Technologi Plan/SET-Plan) adoptert i 2008 for å etablere en energiteknologipolitikk for Europa. Videre blir også europeiske retningslinjer implementert i EUs Forsknings, vitenskaps- og innovasjonsrammeprogram (RTD Framework Programme). Innenfor den Europeiske konteksten finnes det flere større initiativer, deriblant ERA-NETs, SOLAR-ERANET og M-ERA.NET; Forskningsinfrastrukturer som H2FC, SFERA og SOPHIA; Europeiske teknologiplattformer som EuMAT, the European Photovoltaic Platform, RHC-Platform and TPwind; Joint Technologi Initiatives og Joint Undertakings som FHC Hydrogen og Fuel Cells; Kontraktsmessige offentlig-private partnerskap (PPPS) på energieffektive bygninger (EeB); grønne kjøretøy (EGVI) og bærekraftig prosessindustri (SPIRE); kunnskaps- og innovasjonssamfunn (KICs) som KIC InnoEnergy og eksepertisenettverk i energirelaterte områder som INSIDE-PORES og NANOMEMPRO.

Les rapporten i sin helhet under. 

Dokument (høyreklikk lenke og velg lagre som)
Artikkel fokus
Marked