Rapport: Ny kompetanse i fremtidens olje- og gassektor

Oljeplattform

En rapport fra mai 2018 tar for seg hvordan fremtidens arbeidsstyrke innenfor olje og gassektoren vil se ut. Robert Gordon University’s (RGU) Oil and Gas Institute og OPITO står bak rapporten, som forsøker å svare på hvordan utfordringene sektoren står overfor bør møtes.

Olje- og gassektoren står foran enorme endringsprosesser i tiden fremover, og endringene fører til andre krav til kompetanse og ferdigheter enn det vi ser i sektoren i dag. Automatisering og digitalisering blir svært viktig. Forfatterne av rapporten ønsker seg en kompetansestrategi som skal sikre at næringen innehar de ferdighetene som kreves for den digitale transformasjonen de står foran, og dermed også sikrer arbeidsplasser. På den måten vil man være rustet til å gripe de nye mulighetene som kommer i årene fremover.

Livslang læring

I rapporten, som tar utgangspunkt i den britiske olje- og gassektoren, kommer det frem at det her forventes at mer enn 40 000 nye mennesker må rekrutteres inn i bransjen i løpet av de neste 20 årene, og at 10 000 av disse vil få jobber som per i dag ikke finnes. Da Norge er et land hvor olje- og gassektoren spiller en sentral rolle, vil mye av innholdet i rapporten være overførbart. Hvordan man skal klare å gi arbeidsstyrken den kompetansen som trengs i fremtiden diskuteres også, og universiteter og andre utdanningsinstitusjoner trekkes frem som viktige aktører på feltet. Livslang læring trekkes også frem som et element, da evnen til å lære seg nye ting gjennom hele karrieren stadig blir mer viktig.

Automatisering og ny teknologi

I et vedlegg til rapporten trekkes blant annet datavitenskap, dataanlyse, nanoteknologi, robotikk og nettverkssikkerhet frem som områder hvor det vil komme mange nye jobber i fremtiden. Samtidig fremheves rutinemessig fysisk arbeid og datahåndtering som utsatte områder når det gjelder automatisering.

Rapporten i sin helhet kan du lese her.

Artikkel fokus
Innovasjon