PANDORA - Økt samarbeid for å sikre bærekraftig vekst i europeiske fiskerinæringer

Prosjektakronym
PANDORA

PANDORA-prosjektet er finansiert av EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Prosjektet adresserer det økt presset på den blå veksten i europeiske fiskerinæringer, og kommer med nye løsninger som bidrar til opprettholdelse av fiskebestander og bærekraftige fangst av fisk. De 25 prosjektpartnerne består av universiteter, men også andre forskningsinstitutter og handelsorganisasjoner. Dette legger til rette for samarbeid mellom forskere, fiskeindustrien og politiske beslutningstakere for å oppnå mer bærekraftige fiskerinæringer.

Bærekraftige løsninger på dagens utfordringer

De største utfordringene er overfiske, uforutsette endringer i produktiviteten og tap av markeder for havfiske på grunn av akvakultur. I tillegg vil fremtidige handelsavtaler som åpner europeiske markeder for eksterne flåter, samt endringer i oljeprisen og andre forretningskostnader føre til endringer. Alle disse risikoene må vurderes når det gis råd som er nødvendige for å oppnå størst mulig fortjeneste for fiskerinæringer som opererer i europeiske farvann. Det må imidlertid gjøres på en bærekraftig måte. Dette vil også å bidra til å sikre fordelene denne sektoren gir når det gjelder sosial samhandling i lokale kystsamfunn.

Ny kunnskap gjennom samarbeid

PANDORA-prosjektet har derfor tre overordnede formål. For det første vil prosjektet komme med mer realistiske vurderinger og prognoser av endringer i fiskeressursene ved å benytte ny biologisk kunnskap (miljødrivere, mat-web-interaksjoner og tetthetsavhengighet) som inkluderer - for første gang - økt tilgang til verdifull data fra havfiskere. For det andre vil prosjektet komme med råd om hvordan man sikrer langsiktig bærekraftighet i EUs fiskebestander og belysning av avvik mellom lønnsomhet og antall jobber i fiskeriene. Prosjektet skal gi anbefalinger om hvordan man kan stabilisere de europeiske fiskerienes langsiktige lønnsomhet. For det tredje vil det bli utviklet en offentlig, internettbasert ressursverktøykasse som inkluderer modellering og prognoser, økonomiske modeller og region- og artsspesifikke beslutningsverktøy. På denne måten kan for eksempel fiskere skrive inn antall og hvilke fiskearter de planlegger å fiske i en modell, og få umiddelbar informasjon om dette er bærekraftig eller om det vil føre til overfiske. Modellene vil også potensielt hjelpe fiskere med å vurdere alternative arter de kan fiske i en periode. I tillegg skal prosjektet øke eierskaps- og bidragsmuligheter i industrien for å kunne vurdere fiskebestandene gjennom bruk av datainnsamling, opplæring i datainnsamling og behandling, samt økosystembasert fiskeriledelse.

PANDORA-prosjektet bidrar til ny kunnskap gjennom innsamling fra industrier, laboratorie- og feltarbeid, og teoretiske simuleringer. Videre vil det organiseres nye samarbeidsnettverk mellom industri, forskere og rådgivende organer. Nye mekanismer som opplæringskurs og styringsverktøy skal tas i bruk for å sikre relevans, nytte og innvirkning. Dette vil bidra til å sikre en bærekraftig vekst i Europas fiskerinæringer. 

 

Prosjektets fulle navn er «Paradigm for Novel Dynamic Oceanic Resource Assessments»

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€5 598 389
EU-tilskudd
€5598389
Kontakt prosjekt

https://cordis.europa.eu/project/rcn/214744_en.html