PlastiCel - Utvikler nanoteknologiske løsninger som alternativ til dagens plastemballasje

Prosjektakronym
PlastiCel

PlastiCel er et Interreg Sveige-Norge-prosjekt som tar sikte på å utvikle biobasert emballasje som kan anvendes for fisk og andre næringsmidler der det i dag brukes fossilbasert plast. Ambisjonen er å produsere en emballasje for demonstrasjon.

Emballasjen som utvikles er belagt med en tynn film lagd av plastisk cellulose og nanocellulose som skaper en effektiv barriere mot oksygen.

Både RISE PFI og Mittuniversitet jobber med grunnleggende forskning av ulike materialer basert på cellulose og nanocellulose. Ved utviklingsselskapet MoRe Research i Örnsköldsvik jobber de også med en spesiallaget papirmaskin som kan lage mange spennende materialer med cellulose som råstoff.

Det norsk-svenske forskningssamarbeidet er i en tidlig fase.

Ved å koble forskningsbasert kompetanse og sentrale industriaktører (treforedlingsindustri og plastindustri) på begge sider av grensen skal prosjektet bidra til å etablere nye verdikjeder på tvers av grensen, redusere grensehinder, og gi grunnlag for økonomisk vekst i Nordens Grønne Belte.

Det er en regional utfordring å utnytte de skogbaserte ressursene bedre. Samtidig er det både en global og regional utfordring å erstatte fossilbasert plast med biobaserte produkter som tilfredsstiller kravene til funksjonalitet, men som ikke representerer et stort miljøproblem slik plast fra fossile råstoffer gjør.

Det er behov for å bidra til vekstmuligheter for bedrifter i grenseregionen, Nordens Grønne Belte, gjennom å finne innovative og konkurransedyktige løsninger som kan produseres her. Regionen er sterk innen skogs- og fiskeindustri. Gjennom de framskritt som er gjort de siste tiårene, blant annet innen forskning og utvikling innen nanocellulose, oppløsning av cellulose og plastisering av papir, ser prosjekteierne store muligheter ved økt grad av produksjon og anvendelse av biobaserte og resirkulerbare cellulosematerialer for å erstatte fossilbasert plast.

PlastiCel er et prosjekt som både tar tak i en konkret miljøutfordring, men som også ser på nye innovasjonsmuligheter ved å samle kompetansen i en region.

Prosjektets fulle navn er: Plasticert nanocellulose-cellulosekompositter

Koordinatorland
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€1 043 135
EU-tilskudd
€154008
Kontakt prosjekt

Malin Brodin

RISE PFI

0047 466 12 099

malin.brodin@rise-pfi.no