Nøkkelinformasjon Transport og havn

Illustrasjonsbilde

Med økende gods- og passasjertransport, øker også risikoen for forurensing og opphoping. For å svare på utfordringene søker Europakommisjonen mobilitet som er bærekraftig, energieffektiv og miljøvennlig.

Miljøvennlig transport reduserer miljøkonsekvensene fra transport mest mulig, mens bærekraftig transport er et begrep som handler om rettferdighet. Sosial fordeling av byrder og goder er for EU aspekter som må dekkes i transportpolitikken for å oppnå bærekraftig mobilitet.

Strategi

Effektivitet, substitusjon og reduksjon er nøkkelbegreper i EU og FNs strategier for å fremme bærekraftig mobilitet. Effektivitet handler om å effektivisere ressursuttak, utslipp og drivstofforbruk hos transportmidler gjennom å utvikle nye teknologiske løsninger. Substitusjonsstrategien ser på hvordan dagens transportmidler kan erstattes med alternative teknologier og drivstoffer. I tillegg til å reise mer effektivt og utvikle nye og mer miljøvennlig transportmidler, må det legges til rette for at vi reiser mindre. Dette kan for eksempel også oppnås gjennom større bruk av kollektivtransport.

Den nordiske dimensjonen

Norge er en del av Northern Dimension Partnership for Transportation and Logistics (NDPTL) sammen med Hviterussland, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Latvia, Litauen, Polen, Russland, Sverige og Europakommisjonen. NDPTL promoterer og forbereder store infrastrukturprosjekter i den transnasjonale regionen. Det overordnede målet til NDPTL er å utbedre store transportforbindelser og logistikk i tråd med overordnet miljøpolitikk, for å stimulere til bærekraftig økonomisk vekst.