EØS-avtalen

http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoDetails.cfm?ref=P-028579/00-04&sitelang=en#0

Det europeiske økonomiske samarbeidsområde knytter medlemsstatene i Den europeiske union og tre av EFTA-statene, Island, Liechtenstein og Norge, sammen i ett felles marked med fritt varebytte og fri bevegelighet for tjenester, kapital og personer.

Sveits er også medlem av EFTA, men valgte i en folkeavstemning å stå utenfor EØS-avtalen som ble undertegnet i mai 1992 og trådte i kraft i januar 1994.

EØS-avtalen sikrer medlemmene deltakelse i EUs indre marked, med unntak av fiskeri- og landbruksnæringer. EØS-avtalen tar sikte på å styrke handelen og de økonomiske forbindelsene mellom partene ved å tilby like konkurransevilkår basert på overholdelse av samme regelverk. Avtalen medfører også harmonisering av regler som angår helse, miljø, sikkerhet og forbrukervern, og samarbeid på områder som utdanning, forskning, miljøvern og kultur.

Avtalen dekker områdene fritt varebytte og fri bevegelighet for tjenester, kapital og personer, inneholder regler om konkurranse og statsstøtte og omfatter visse samarbeidsområder, f.eks. forbrukervern, miljø, folkehelse og utdanning. Dette sikrer et velfungerende indre marked.

For at en EU-rettsakt skal gjelde i EØS-EFTA-statene, må EØS-komiteen treffe en beslutning om å innlemme rettsakten i EØS-avtalen. Målet er å innlemme rettsaktene så snart som mulig etter at de har trådt i kraft i EU, for å sikre at samme regler gjelder i hele EØS. Her kan du lese mer om hvordan EU-rett blir til EØS-rett.

Offisielt nettsted: EFTA