Rapport: Effektive måter å investere i helse

Rapportens forside

Helsesektoren utgjør en vesentlig andel av EUs totale offentlige anskaffelser, som utgjør ca 14% av BNP (ca. 2 billioner euro). I lys av økende helsekostnader, har offentlige anskaffelser i økende grad blitt fremmet som et verktøy for å utvikle effektivitet så vel som å bidra til bedre helseresultater. Et ekspertpanel oppnevnt av Europakommisjonen har vurdert utfordringene med offentlige anskaffelser innen helsesystemer, herunder legemidler, helseteknologi og e-helse, og lagt frem mulige forslag som kan sikre bedre effektivitet og resultater.

Rapporten "Expert Panel on effective ways of investing in Health (EXPH)" legger frem følgende hovedanbefalinger:

Anbefaling 1: Medlemslandene, sammen med offentlige kjøpere og beslutningstakere, bør utvikle innkjøpsstrategier i helsesektoren for å oppnå et mer innovativt, effektivt og bærekraftig helsesystem, inkludert digitale teknologier.

Anbefaling 2: Medlemslandene og EU bør styrke vitenskapelig understøttet bruk av kontekstuelle, miljømessige og sosiale kriterier i helsevesenets anskaffelser

Anbefaling 3: Medlemslandene bør treffe tiltak for å profesjonalisere anskaffelser, og å rekruttere, beholde og kontinuerlig utvikle de nødvendige ferdighetene og kompetansene.

Anbefaling 4: Innkjøpssamarbeid, inkludert felles anskaffelser, bør oppmuntres på riktig nivå (regionalt, nasjonalt, EU) når det er gode forutsetninger for at de potensielle fordelene kan realiseres.

Anbefaling 5: Europakommisjonen bør påta seg en omfattende gjennomgang av offentlige anskaffelser foretatt under COVID-19-pandemien

Anbefaling 6: Medlemsstatene bør sørge for at det lages et arkiv med bevis, støttet av et praksisfellesskap, om korrupsjon i helsesektorens anskaffelser.

Rapporten kan leses ved å klikke her 

 

 

Artikkel fokus
Innovasjon
Offentlig forvaltning