Rapport: Europas energimarked

Electricity market report 

For første gang har andelen elektrisitet fra fornybar energi oversteget andelen fra fossile brensler i EUs energimiks. I 2020 ble 39% av elektrisiteten generert fra fornybar energi, mens 36% fra fossile brensler, og EU-forbruket av både elektrisitet og gass falt fra 2019-nivået.

Rapporten Electricity market report peker på at kombinasjonen av pandemisk etterspørselsjokk og gunstige værforhold for fornybar energi vesentlig endret blandingsstrukturen i løpet av 2020. Kullproduksjon falt med 22% og kjernekraftproduksjon falt med 11%. Gass ble i mindre grad påvirket på grunn av den gunstige el-prisen, og bidro dermed til at gass ble erstatning for kull. Da forbruket falt, økte andelen fornybar energi i energimiksen til 39% og gikk dermed forbi fossilt brensel for første gang. Basert på foreløpige estimater falt karbonfotavtrykket til kraftsektoren i EU med 14% i 2020. Rapporten bemerker imidlertid at nøkkelfaktorene for denne endringen var eksepsjonelle eller sesongmessige.

Installerer mer fornybar, og avvikler fossile energikilder

I 2020 ble ytterligere 29 GW sol- og vindkapasitet installert, og viser at pandemien ikke bremset utvidelsen av fornybar energi vesentlig. I tillegg til at utsiktene for utslippskrevende teknologier forverres og karbonprisene stiger, er stadig flere kullkraftverk besluttet avviklet. Men for å nå klimamålene er det essensielt Europa setter opp tempoet med å omstille til fornybar energi.

Høyere markedsandel av elektriske kjøretøy

Etterspørselen etter elektriske kjøretøy fortsatte å øke i siste kvartal 2020, med nesten en halv million nye elektriske kjøretøy i EU. Dette er det høyeste tallet som er registrert, og gir en markedsandel på 17% - over to ganger høyere enn i Kina og seks ganger høyere enn i USA.

Artikkel fokus
Marked
Kategorier