Rapport: EUs strategi for fornybar havenergi

Offshore wind strategy

EU-kommisjonens nye havvindstrategi anslår at Europa vil ha en samlet installert havvindkapasitet på 300GW innen 2050. Det er en 25-dobling fra dagens nivå, og vil fordre investeringer på €800 milliarder. Rundt 2/3 av investeringene vil bli knyttet til nettinfrastruktur. Offshore vind blir sett på som et viktig verktøy for å nå målet om klimanøytralitet.

EU ønsker globalt lederskap innen fornybar energi, og havvind vil bli en viktig kilde til å nå målet om klimanøytralitet i 2050. I 2019 stod Europeiske selskap for 93% av kontraktene som var knyttet til installasjon av havvind i EU. Europa har i dag en samlet installert havvindkapasitet på 12 GW, som tilsvarer 42 prosent av dagens globale kapasitet. Mesteparten kommer fra bunnfaste konstruksjoner, men det satses nå stort på flytende havvind. Strategien anslår at flytende demonstrasjonsanlegg vil gi 150 MW økt kapasitet innen 2024.

340 GW havenergi innen 2050

EU har et mål om en samlet installert havvindkapasitet på 60 GW innen 2030 og 300GW innen 2050, i tillegg til 40 GW fra andre marine energikilder som bølgekraft, tidevannsenergi, flytende solkraft og algebasert drivstoff. Dersom man lykkes med dette, vil det vil være den raskeste oppskaleringen av energiproduksjon i noensinne. Strategien peker på at det vil trenges €800 milliarder i investeringen, og anslår at 2/3 vil være tilknyttet nettinfrastruktur, og 1/3 til produksjonskapasitet.

For å realisere investeringene, vil Kommisjonen utvikle et tydelig og støttende juridisk rammeverk for havvind, blant annet gjennom revisjon statsstøtteregelverket og fornybardirektivet. EU vil også mobilisere alle relevante midler for å støtte utviklingen av havvindsektoren, inkludert Horisont Europa, NextGenerationEU og Renewable Energy Financing Mechanism. Medlemslandene oppfordres også til å samarbeide med Den europeiske investeringsbanken og andre finansinstitusjoner gjennom InvestEU. I tillegg skal forsyningskjeden styrkes. Strategien understreker behovet for å forbedre produksjonskapasiteten og havneinfrastrukturen, samt økt satsing kompetanseutvikling for å sikre en kompetent arbeidsstyrke. Kommisjonen planlegger videre å etablere en egen plattform for offshore fornybar energi innen rammen av Clean Energy Industrial Forum.

Nordsjøen som foregangsregion

Nordsjøen anses som det mest strategiske området, og rapporten peker på at erfaringene herfra vil være avgjørende for utvidelse til de andre havområdene.

Havvind skaper store muligheter for olje-og gassleverandører, som potensielt kan kapre 40% av markedet ifølge IEA. Her vil norsk leverandørindustri kunne innta en særskilt posisjon og sikre at Norge beholder sin ledende posisjon innenfor maritim/offshore teknologi. 

Målet om 300 GW installert kapasitet vil beslaglegge store havområder, og Kommisjonen understreker viktigheten av å ta hensyn til andre havnæringer og miljøet gjennom maritim arealplanlegging.

Les strategien i sin helhet her.

Artikkel fokus
Marked