Rapport: Handlingsplan om tilgang til helseopplysninger og digitale helsetjenester

Handlingsplan om tilgang til helseopplysninger og digitale helsetjenester

Europakommisjonen har laget en handlingsplan om tilgang til helseopplysninger og digitale helsetjenester. Den skal fremme digitalisering av helse og omsorg i det digitale indre marked, styrke borgernes rettigheter og bygge et sunnere samfunn.

Europas helse- og omsorgssystemer står overfor mange utfordringer de kommende årene, deriblant en aldrende befolkning, multisykdom, mangel på helsepersonell og en økende grad av ikke-overførbare sykdommer forårsaket av tobakk, alkohol, fedme. Offentlige utgifter til helse og langtidspleie øker jevnt i alle EU-landene og trenden kommer ikke til å snu med det første. Det er derfor behov for innovative løsninger og teknologi for sikre at helsetjenestene blir mer robuste, tilgjengelige og effektive. Handlingsplanen fokuserer på tre aspekter:

Sikker tilgang til og utveksling av helsedata på tvers av landegrensene
Mange mennesker i Europa har fremdeles begrenset elektronisk tilgang til egne helsedata. Dataene kan være vanskelige å finne og de kan være spredt på forskjellige steder. Dette kan påvirke diagnose, behandling og oppfølging dersom en person er utenlands og ikke har tilgang til egne helsedata. I tillegg brukes det inkompatible formater og standarder i elektroniske pasientjournaler på tvers av EU. Derfor er det svært viktig at alle borgere har sikker tilgang til sine helsedata i et samlet elektronisk register uavhengig av hvor de befinner seg. Utveksling av data i EU er foreløpig begrenset til summariske opplysninger og e-resepter, men et europeisk format for utveksling av elektroniske pasientjournaler er under utvikling.


Bedre tilgang på data for å fremme forskning, forebygge sykdommer og optimalisere helsetjenestene
Ny teknologi og økt bruk av genomanalyser gjør leger og forskere i bedre stand til å forutsi, forebygge, diagnostisere og behandle sykdom. Persontilpasset medisin med utgangspunkt i genetisk kartlegging er en tilnærming som bruker data fra ny teknologi for å kunne tilby den enkelte pasient mer presis og målrettet diagnostikk og behandling, samtidig som man unngår behandling som ikke har effekt. Persontilpasset medisin krever derimot avansert utstyr, tverrfaglighet og høy kompetanse. EU ønsker derfor effektiv datautveksling  og mer samarbeid mellom medlemslandene for å sikre høy kompetanse og likeverdige tjenester i hele unionen.

Digitale verktøy som tar sikte på å gi innbyggerne større innflytelse over egen helsetilstand og mer personfokusert omsorg
Digitale løsninger vil spille en sentral rolle i fremtidens helse- og omsorgstjenester. Nye digitale tjenester vil bidra til at innbyggerne og pasientene kan ta aktive valg rundt egen helse og gi dem bedre mulighet til å påvirke eget helsetilbud. Tilgang til egne helseopplysninger og selvbetjening kan også gi pasienten en enklere hverdag og reell medvirkning i egen behandling. De kan også brukes til informasjonsformidling og holdningskampanjer for å fremme sunn livsstil. Implementeringen av digitale verktøy er fremdeles treg, men studier viser at de vil gi mange fordeler til både pasienter og helse- og omsorgssektoren. For å oppnå storskala bruk, kreves det betydelige økonomiske investeringer, støtte til bedrifter som utvikler helseteknologi, kostnadseffektiv implementering, samt tverrsektorielt og grenseoverskridende samarbeid. Kommisjonen oppmuntrer spesielt til tettere samarbeid mellom regionale og nasjonale myndigheter for å stimulere utviklingen av helseteknologisektoren. Kommisjonen vil hjelpe medlemslandene med overgangen til digitale løsninger, og bidrar bl.a. med midler gjennom Horisont 2020 og det tredje helseprogrammet.

Les hele handlingsplanen her

Artikkel fokus
Innovasjon
Marked
Offentlig forvaltning