Rapport: Net Zero by 2050 - et veikart for den globale energisektoren

IEA 400 milepæler for nullutslippssamfunn

Det Internasjonale Energibyrået (IEA) har 18 mai 2021 lagt frem rapporten Net Zero by 2050 med veikart for hvordan energisektoren kan redusere det nåværende utslippet av 33,9 Gt Co2 til null.

Veikartet legger frem 400 milepæler for å lede den globale reisen til netto null innen 2050. Disse inkluderer:

  • umiddelbar stopp i både nye prosjekter innen olje & gass og kullkraft.
  • innen 2030 installert 630 GW solkraft og 390 GW vindkraft hvilket krever fire ganger høyere investeringsnivå pr år enn rekordåret 2020
  • innen 2035 er det ikke salg av nye personbiler med forbrenningsmotor
  • innen 2040 har den globale elsektoren allerede nådd netto nullutslipp. 
  • en kraftig økning av innsatsen innen energieffektivisering, herunder bygg.

Nye løsninger kreves, og forskning og innovasjon spås å ha en sentral rolle. Teknologier som for tiden er i demonstrasjons- eller piloteringsfaser vil i 2050 kunne stå for halvparten av utslippsreduksjonene dersom myndigheter raskt prioriterer oøker og prioriterer utgifter til forskning og utvikling - i tillegg til å demonstrere og distribuere ren energiteknologi - og setter dem i kjernen av energi- og klimapolitikken. Fremgang innen områdene avanserte batterier, elektrolysatorer for hydrogen og direkte fangst og lagring av Co2 fra luft løftes frem som spesielt aktuelle. 

For at nye løsninger skal tas hurtig i bruk anbefales subsidier og støtteordninger, herunder til husholdninger. På global basis er det 785 millioner mennesker uten tilgang til strøm og 2,6 milliarder som ikke kan lage mat med ren energi. Helsegevinster fra lavere luftforurensing kan gi 2,5 millioner færre tidlige dødsfall pr år. 

Den ambisiøse målsettingen til IEA vil medføre solid økonomisk vekst rundt 1% av gjennomsnittlig årlig investering i energisektoren og 0,4% ekstra vekst i BNP. Hoppet i private og offentlige investeringer skaper millioner av jobber innen ren energi, inkludert energieffektivitet, så vel som innen ingeniør-, produksjons- og byggenæringen. Forventet resultat er et globalt BNP som ligger 4% høyere i 2030 enn det ville nå basert på dagens utviklingsnivå.  

I 2050 ser energiverdenen annerledes ut med et globalt energibehov som er rundt 8% lavere enn i dag, til tross for at økonomien estimeres mer enn doblet og befolkningen øker med 2 milliarder mennesker. Nesten 90% av elektrisitetsproduksjonen forventes fra fornybare kilder, med 70% fra vind- og solkraft. Fossile energikilder faller fra nesten fire femtedeler av den totale energiforsyningen i dag til litt over en femtedel, og brukes i varer der karbonet er nedfelt i produktet som plast, i anlegg utstyrt med karbonfangst, og i sektorer der teknologialternativene for lave utslipp er knappe. 

Ambisjonene forventes å medføre store utfordringer for land som Norge, som er avhengig av olje- og gass-sektoren. 

Les den fulle rapporten her

 

Artikkel fokus
Offentlig forvaltning