Rapport: Transport og miljø 2020

Submitted by Martine Farstad on fre, 01/10/2021 - 08:56
Rapport: Transport og miljø 2020

EUs Green Deal setter ut mål om å redusere klimagassutslippene fra transport med 90% innen 2050, sammenlignet med 1990. Tilrettelegging for et skifte mot de mest bærekraftige transportformene kan være et viktig bidrag for å nå dette målet. For persontransport spiller et skifte fra fly til jernbane mulig en nøkkelrolle.

Målet med rapporten er å informere beslutningstakere om nåværende status og miljøpåvirkning av tog- og flypassasjerreiser i Europa. Videre ser rapporten på hvordan reisevalg og deres miljøpåvirkning relateres til den eksisterende politiske konteksten: hvilke faktorer påvirker de fremtidige miljøytelsene til disse modalene, og hvilke retningslinjer og handlinger kan fremme mer bærekraftige valg?

Ser man på den generelle sammenligningen, er togreiser alltid et fornuftig valg. Luftfartens utslippseffekter er alltid høyere på en passasjerkilometerbasis. Flyging er imidlertid ikke nødvendigvis det mest skadelige valget. Denne rollen blir ofte tatt av den konvensjonelle bilen, særlig om det bare er en person i bilen.

Spørsmålet om hva et fremtidig skifte fra luftfart til jernbane kan bringe, er ikke nødvendigvis enkelt.

Et stort skifte fra luftfart til jernbane krever ny infrastruktur. For at nye investeringer i jernbane skal være miljøvennlige, må miljøbelastningen knyttet til konstruksjon (eksempelvis produksjon av sement og stål, samt drivstoff som benyttes i konstruksjon) og vedlikehold av infrastrukturen kompenseres ved redusert miljøavtrykk fra bruk av ny jernbaneforbindelse. Dersom utslippene i konstruksjonsprosessen er lave, og mye (utslippsintensiv) trafikk flyttes til jernbane, kan ny jernbaneinfrastruktur raskt resultere i reduserte utslipp. På den andre siden, kan attraktive jernbanemuligheter resultere i økt transportetterspørsel og redusere gevinsten.

Les hele rapporten Transport and environment report 2020: Train or plane? her.

Artikkel fokus
Offentlig forvaltning