EØS-midlene

EØS-midlene

EØS-midlene har som formål å bidra til sosial og økonomisk utjevning i Europa, og å styrke samarbeidet mellom Norge, Island og Lichtenstein («donorlandene») og de 15 «mottaker landene». Disse er hovedsakelig EU-medlemslandene i sentral- og øst-Europa, samt Portugal og Hellas.  

 

Midlene regnes ikke som bistandsmidler, men er et resultat av jevnlige forhandlinger med EU innenfor rammene av EØS-avtalen. EØS-avtalen gir Norge tilgang til EUs indre marked, og sikrer fri flyt av personer, varer, tjenester og kapital.

 

Den kommende periodeavtalen for EØS-midlene (2014-2021) ble fremforhandlet med EU i 2015, trer i kraft i mottakerlandene i løpet av 2018/2019 og vil gjelde frem til 2024. Avtalen definerer hvilke områder midlene skal dekke og hvor stor andel av midlene hvert av mottakerlandene vil bli tildelt. Her inkluderes områder som er viktig for Norge og norske interesser, som blant annet innovasjon, forskning, miljø og klima, justis- og innenrikssaker, kultur samt sivilt samfunn.

Deretter forhandles bilaterale avtaler med de ulike landene, hvor det individuelt vil bli definert hvilke av disse områdene som vil bli inkludert i landets programportefølje, og størrelsen på disse programmene.

 

Det er UD som forhandler på vegne av Norge, og det forhandles med representanter fra regjeringene i de aktuelle landene. Det er regjeringen i mottakerlandene som har øverste ansvar for prosjektmidlene.