Nøkkelinformasjon Erasmus+

Illustrasjonsbilde

Erasmus+ forener syv eksisterende EU-program innen feltene utdanning, opplæring og ungdom, og gir for første gang også støtte til idrett.

Som et integrert program vil Erasmus+ tilby flere muligheter og samarbeid på tvers av sektorene relatert til utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Med forenklede finansieringsregler vil det også være enklere å få tilgang på støtte nå sammenlignet med tidligere.

Bakgrunn

Den økonomiske situasjonen i Europa har resultert i rekordhøy arbeidsledighet, og i mange land er det spesielt de unge som sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet. Mens det i EU er 6 millioner unge uten arbeid, finnes det samtidig over 2 millioner ubesatte stillinger. Dette signaliserer et gap mellom utdanning og opplæring, og de ferdigheter markedet etterspør. Erasmus+ tar sikte på å tette dette gapet, samt gjøre unge europeere bedre rustet til en plass i arbeidslivet. De mest sentrale satsingene i Erasmus+ er derfor kvalitet i undervisning og opplæring, innovasjon og kobling mellom utdanning og arbeidsliv.

Strategi

Erasmus+ inngår som et virkemiddel for å oppnå målene satt i Europa 2020 – EUs strategi for smart, bærekraftig og inkluderende vekst. Spesifikt retter Erasmus+ seg mot hovedmålet for utdanning: å redusere frafall i skolen til mindre enn 10 %, og øke andelen som tar høyere utdanning til minst 40 %, innen år 2020.

Praksis

Erasmus+ håndteres av Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), og nasjonale kontor i de ulike europeiske landene. For Norge er Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) ansvarlig for utdannings- og sportsfeltet, mens Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUF-DIR) er nasjonalt kontor for ungdomselden av det nye programmet (Aktiv Ungdom).