Hvordan delta i Horisont 2020

Illustrasjonsbilde

Europakommisjonen vektlegger at prosjektene er med på å løse problemer på europeisk nivå. Det er viktig at det er et tydelig fokus på innflytelse og innovasjon, og at prosjektet viser en helhetlig tankegang der målet er å skape produkter eller tjenester for et europeisk marked, som vil være med å bidra til vekst og arbeidsplasser.

Vær klar over at det å søke på et EU-prosjekt generelt, og om Horisont 2020-finansiering spesielt, krever tid og ressurser. Konkurransen er veldig høy, og det er bare de beste som får tildelt midler.

Søknadsprosessen

 1. Finn en utlysning. Disse er publisert på kommisjonens deltakerportal, og er gruppert basert på tilhørighet til de tre hovedprioritetene til Horisont 2020: fremragende forskning, industrielt lederskap og samfunnsutfordringer.
 2. Finn de rette partnerne: For å delta i prosjektsøknaden må partnerne være fysiske eller juridiske personer (som for eksempel selskaper, forskningsorganisasjoner/institutter, frivillige organisasjoner, offentlige aktører). Det generelle kravet er at et konsortium må bestå av minst tre aktører fra tre forskjellige deltakerland. Det finnes også muligheter for enkeltaktører. Dette gjelder for eksempel ved søknad til SMB-instrumentet, Marie Sklodowska-Curie-programmet og European Research council-stipend. 
 3. Registrer din organisasjon/bedrift: Alle deltakere må registrere seg for å få tildelt en Participant Identification Code (PIC). Dette er et identifikasjonsnummer for organisasjonen. 
 4. Send inn søknad: Søknaden sendes inn elektronisk via Deltakerportalen. Valgkoordinator sender inn på vegne av hele konsortiet. 

Selve søknaden består hovedsakelig av 2 deler:

Del1: Administrative modeller, inkludert strukturert informasjon om grunnleggende administrative data som for eksempel erklæringer, partnere og kontaktpersoner.

Del2: Tekniske vedlegg som detaljert beskriver det planlagte forsknings- og/eller innovasjonsprosjektet, som for eksempel skisserte arbeidspakker og kostnader.

I tillegg er det mulig at ytterligere dokumentasjon kreves, eksempelvis dokumenter som tar for seg etiske problemstillinger. Dette er avhengig av den bestemte utlysningen.

Norges forskningsråds tips til en god søknad

 1. Begynn tidlig med å innhente relevant informasjon om aktuelle utlysninger
 2. Ta kontakt med internt støtteapparat (internt i din organisasjon dersom det finnes, eller kontakt Forskningsrådet direkte)
 3. Undersøk muligheten for Prosjektetableringsstøtte (PES) og eventuelle andre støtteordninger i søknadsprosessen
 4. Identifiser potensielle samarbeidspartnere. Velg de beste, ikke bare de du kjenner fra før.
 5. Møt dine partnere i god tid før utlysningsfristen. Avklar rollefordeling og milepæler. Involver flere parter i skrivearbeidet for å sikre forankring og et bedre prosjektforslag.
 6. Innhent en ekstern vurdering av søknaden.
 7. Skriv poengtert og konsist slik at du klart får frem hovedmålet med prosjektet tidlig i søknaden. Gjør det lett for evaluator å like søknaden din. Sørg for at språket er konkret.
 8. Sørg for å svare på alle evalueringskriteriene som er aktuelle for din søknad. Ikke la for mye vekt på forskningskvalitet gå på bekostning av prosjektets innflytelse og gjennomføring.
 9. Send inn søknaden i god tid før fristen. For utlysninger med faste søknadsfrister kan søknaden redigeres helt frem til fristen utløper, og det er da siste innsendte versjon som blir vurdert. For løpende utlysninger kan søknaden bare sendes inn én gang.

Tenk nøye gjennom prosjektet

Å søke om finansielle midler fra Horisont 2020 er en ressurs- og tidkrevende jobb, og derfor er nøyaktighet et essensielt stikkord for å lykkes med en god søknad. Som et utgangspunkt er det viktig å lese nøye gjennom utlysningen og målsettingene for å se til at prosjektet og ønskede resultater er i tråd med Europakommisjonens ambisjoner.

Beskriv posjektet godt i søknaden
Det er viktig at de som leser søknaden får et godt og klart bilde av hvordan dette prosjektet skaper noe nytt, og hvorfor det burde finansieres av EU. For å oppnå dette er det nyttig å lese gjennom Europa 2020-målene og vise til hvordan ditt prosjekt bidrar til å nå disse målene. 
Det er avgjørende at søknaden tydelig formidler hvordan prosjektresultatene skal utnyttes i Europa. Derfor burde man ta stilling til hvordan resultater skal måles og fremlegges, både underveis og ved prosjektets slutt, og hvordan resultatene skal formidles og brukes. 

Viktig med riktige partnere
Konsortiumet må bestå av partnere fra minst tre forskjellige deltakerland. Å finne en partner kan gjøres gjennom nettverk, eller ved å benytte en rekke webportaler for partnersøk: CORDIS, Fit for Health, Enterprise Europe Network, NMP, samt nettverk som ERRIN og Coral. Det essensielle er at partnerne har rett kunnskap, erfaring og kapasitet til å utføre de aktuelle oppgavene i prosjektet. Samtidig må den koordinerende partneren ha administrative og tekniske ferdigheter. I søknaden burde en fordeling av arbeidsoppgaver og ansvarsforhold komme klart fram, og partnerne må ha kapasitet til å gjennomføre oppgavene sine.

Ta kontakt med Sørlandets Europakontor for assistanse og/eller rådgivning, eller ta kontakt med Norges forskningsråd.