Nøkkelinformasjon Horisont 2020

Illustrasjonsbilde

Horisont 2020 er et hovedelement i EUs Europa 2020-strategi, Innovasjonsunionen og Det europeiske forskningsområdet (ERA). Hovedmålet er å svare på den økonomiske krisen Europa har vært og fremdeles er preget av. 

Dette skal gjøres ved å koble forskning og innovasjon, fokusere på de store samfunnsutfordringene, koordinere nasjonale programmer i Europa (ERA), og med dette styrke Europas globale posisjon innen forskning, innovasjon og teknologi.

Bakgrunn

Horisont 2020 er et hovedelement i EUs Europa 2020-strategi, Innovasjonsunionen og Det europeiske forskningsområdet (ERA). Hovedmålet er å svare på den økonomiske krisen Europa har vært og fremdeles er preget av. Dette skal gjøres ved å koble forskning og innovasjon, fokusere på de store samfunnsutfordringene, koordinere nasjonale programmer i Europa (ERA), og med dette styrke Europas globale posisjon innen forskning, innovasjon og teknologi.
Programmet er delt i 3 søyler:

  1. Fremragende forskning. Hensikten er å støtte ulike typer forskningsaktiviteter som tar sikte på å heve kvaliteten på forskning, forskere og forskningsinfrastruktur, og har som hovedmål å gjøre europeisk forskning mer konkurransedyktig på den globale arena.
  2. Industrielt lederskap: Hensikten er å støtte strategiske investeringer i nøkkelteknologier (for eksempel IKT og nanoteknologier) og innovative SMBer, og hovedmålet er å gjøre Europa til et attraktivt investeringsmål.
  3. Samfunnsutfordringer: Hensikten er å støtte innovasjon i form av tverrfaglig samarbeid rettet mot å løse samfunnsutfordringer knyttet til blant annet klima, helse, miljø, energi og transport. Hovedmålet å utvikle løsninger som kan rulles ut på Europeisk nivå.

Deltagelse

Som hovedregel kreves det at det i prosjekter deltar minst tre uavhengige juridiske personer fra tre forskjellige medlemsstater eller assosierte stater. I enkelte deler av Horisont 2020 – som i Marie Sklodowska-Curie og European Research Council (ERC), eller for spesielle prosjekttyper som koordinerings- og støttetiltak (Coordination and Support Actions) og SMB-instrumentet – er det tilstrekkelig at kun én juridisk person er deltager.

Arbeidsprogram

Hovedarbeidsprogrammet for Horisont 2020 består av 18 tematiske deler, samt generelle vedlegg som blant annet beskriver kriterier for kvalifisering, utvelgelse og tildeling. Hver av de tematiske delene beskriver de overordnede målene for det respektive området, og inneholder informasjon om relaterte utlysninger.