Nøkkelinformasjon URBACT

Illustrasjonsbilde

Etter suksessen med URBACT I- og URBACT II-programmene, ble URBACT III (2014-2020) utviklet for å fortsette å fremme bærekraftig integrert byutvikling og bidra til levering av Europa 2020-strategien. 

Den europeiske territoriale kooperasjon er et mål i den europeiske samholdspolitikk og gir et rammeverk for gjennomføring av felles tiltak og politiske utvekslinger mellom nasjonale, regionale og lokale aktører fra forskjellige medlemsland. Det overordnede mål for denne formen for samarbeid er å fremme en harmonisk økonomisk, sosial og territoriell utvikling av unionen som helhet. URBACT III Operational Program 2014-2020 skal bidra til EUs vekststrategi Europe 2020 for smart og bærekraftig vekst, som et svar på den økonomiske krisen som oppsto i 2008, samt å utvikle Europas globale konkurransedyktighet. 

Organisering 

Arbeidet i URBACT er organisert ved ansvarsfordeling mellom overvåkningskomiteen, styringskomiteen, sekretariatet og de ulike nasjonale kontaktpunkter (NCP). 
Programmet har fire satsingsområder: 

  1. Kapasitetsøkning for politikkimplementering: Dette satsingsområdet setter søkelyset på å forbedre kapasiteten til byene til å administrere bærekraftige urbane politikker og praksiser i en integrert og deltakende måte. 
  2. Politikkutforming: Et satsingsområde som skal forbedre design av bærekraftige urbane politikk og praksis i byer. 
  3. Politikkimplementering: Dette satsingsomrødet søker å forbedre gjennomføringen av integrerte og bærekraftige urbane strategier og tiltak i byer. 
  4. Bygging og deling av kunnskap: Satsingsområdet ønsker å sikre at praktikere og beslutningstakere på alle nivåer har tilgang til kunnskap og tilgang til å dele kunnskap om alle aspekter ved bærekraftig byutvikling for å forbedre byutviklingspolitikk. 

For å nå disse målene, vil URBACT III utvikle tre typer tiltak:

  1. transnasjonal utveksling,
  2. kapasitetsbygging og
  3. aktivering og formidling.