LCA4Regions – Oppfordrer regionale myndigheter til å benytte livssyklusmodeller

Prosjektakronym
LCA4Regions

LCA4Regions forventes å bidra til en mer effektiv implementering av miljøpolitiske instrumenter ved bruk av livssyklusmodeller. I dag er det gjerne slik at politikk og retningslinjer implementeres uavhengig av hverandre. Dette er noe Interreg-prosjektet skal gjøre noe med.

Prosjektet skal bidra til at offentlige myndigheter utvider bruken av livssyklusmodeller som en helhetlig tilnærming når de utformer og implementerer offentlig politikk knyttet til miljøvern og ressurseffektivitet.

Må sikre kompetanse i offentlig sektor

Kompetanse om livssyklus ligger hovedsakelig hos næringslivet, mens offentlige myndigheter er mindre kjent med disse modellene og deres funksjon. Politikkutforming og -implementering er imidlertid avhengig av denne typen kunnskap og kompetanse for å være vellykket. Dette vil også resultere i at politikken samsvarer med uttalte bærekraftsmål i større grad, færre uønskede bivirkninger og større åpenhet og forståelse rundt hva som skal til for å nå bærekraftige økonomiske mål.

Felles utfordring driver prosjektet

Hver av regionene som deltar i prosjektet har egne egenskaper, og metoder for utforming og implementering av politikk. Men de har også en felles utfordring: å ta sikre mer effektiv bruk av naturressurser for å redusere uønskede effekter som gir negative økonomiske og miljømessige konsekvenser. Det er forventet at offentlige myndigheter i større grad vil bli oppfordret til å benytte livssyklus-tilnærminger (LCA) i politikkutfoming som et resultat av LCA4Regions-prosjektet.

Erfaringsutveksling viktig i arbeidet med handlingsplaner

Prosjektet skal utvikle handlingsplaner som skal forbedre politiske instrumenter som introduserer LCA i alle trinn i politikkutforming og -implementering. Alle de 7 regionene som deltar i prosjektet vil utvikle en egen handlingsplan gjennom å involvere lokale interessenter, erfaringsutveksling, studieturer, og utarbeidelse av god praksis. Disse aktivitetene skal bidra til å avklare suksessfaktorer og barrierer for bruken av livssyklusmodeller og implementering av politikk. Handlingsplanene skal også bidra til et utvidet sett sluttbrukere som vil dra nytte av å kunne ta informerte beslutninger om ressurseffektivitet og investeringer ved bruk av LCA.

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€1 719 759
EU-tilskudd
€1427509
Filtrer prosjekt på tema