Blå Vekst

Illustrasjonsbilde

Hav og sjø er drivkrefter for den europeiske økonomien, og har stort potensial for innovasjon og vekst. EU-strategien Blå Vekst – Blue Growth – støtter bærekraftig vekst i den marine og den maritime sektor som helhet.

Det store handlingsrommet åpner muligheter for å skape 5,4 millioner arbeidsplasser, og EU har fem sektorer som de vektlegger: Blå energi, cruise- og kystturisme, blå bioteknologi, akvakultur og havbunnsgruvedrift. Kunnskap om, og overvåkning av havøkosystemene, ligger som en tverrgående bærebjelke. Innen Horisont 2020 og regjeringens norske havstrategi så er offshoreteknologi, innovative fartøykonsepter og tverrfaglig, næringsrettet FoUoI prioritert i tillegg til områdene i EUs Blå Vekst-strategi. 

Kilde til vekst

Blå energi inkluderer alle teknologier utviklet for sjø- eller havbasert fornybar energi, ved siden av offshore vindkraft. Cruise- og kystturisme representerer den største maritime økonomiske aktiviteten, som i dag sysselsetter over 3,2 millioner mennesker og som generer mer enn en tredjedel av den samlede maritime økonomien: 183 milliarder euro i brutto verdiskapning.
Blå bioteknologi er en mangfoldig sektor, som omfatter en rekke sub-sektorer. Marint biologisk mangfold og bioteknologisk forskning har et stort potensial til å bidra til ny kunnskap for høy verdi produkter og prosesser.
Sektorene innen havbunnsgruvedrift er fortsatt små, men blir ansett for å ha potensial til å skape både bærekraftig vekst og arbeidsplasser. Havet er en viktig kilde til mineraler. Akvakultur er den sektoren som vokser raskest. Nesten halvparten av all konsumert fisk kommer fra EU.

Stort mulighetsområde

For Agder representerer Blå Vekst et stort mulighetsområde, da landsdelen har lange maritime tradisjoner og et næringsliv som besitter stor kunnskap om offshore-aktiviteter og teknologi. I tillegg har Havforskningsinstituttet, NIVA, Centre for Coastal Research på UiA og Grid Arendal en rik kunnskapsbase om havforvaltning og økosystemer.