Energieffektivitet

Illustrasjon

Energieffektivitet dreier seg om redusere mengden energi som kreves i bruk og produksjon av produkter og tjenester. Dette, sammen med overgang til fornybar energi, sies å være bærebjelkene i bærekraftig energi-policy, og er høyt prioritert av EU.

Vi definerer tre undertemaer for energieffektivitet: Industrispesifikke energieffektive produksjonsprosesser, energieffektive apparater og energieffektive bygninger. De tre temaene tar for seg alt ifra forbrukerteknologi som kjøleskap og mobiltelefoner til industribygg- og maskiner. Ifølge the International Energy Agency, vil økt energieffektivitet kunne redusere verdens energiforbruk i 2050 med en tredjedel. For å oppnå dette kreves det målrettet arbeid mot alle ledd i kretsløpet, på både produsent- og konsumentsiden.  

EUs strategi

Gjennom the Energy Efficiency Directive har EU som mål å oppnå 20% energibesparelse innen 2020, sammenlignet med anslått forbruk uten tiltak – en reduksjon som tilsvarer å slå av 400 kraftstasjoner. Innen 2030 skal besparelsen ligge på 27%. For å oppnå disse målene har blant annet følgende policys blitt vedtatt:

  • Renovering for energieffektivisering av minimum 3% av offentlige bygninger per år
  • Energimerking av bygninger og husholdningsapparater
  • Energirevisjoner av store selskaper minimum hvert fjerde år
  • Utrulling av 200 millioner smart meters for elektrisitet og 45 millioner for gass

En statusrapport fra 2014 kom frem til at man lå an til å oppnå en besparelse 18-19%, men med potensiale for full måloppnåelse uten ekstra tiltak dersom eksisterende energieffektiviseringslovgivninger ble implementert i alle EU-land. Blant fordelene unionen forventer som følge av effektiviseringsprosessen finner man:

  • For hver prosent økning i energieffektivitet vil EUs behov for gassimport reduseres med 2,6%.
  • Lavere energikostnader som følge av energieffektive bygninger, da dagens bygninger står for hele 40% av EUs energiforbruk
  • Nye forretningsmuligheter innen konstruksjon og produksjon, med tilhørende økning i sysselsetting

Finansiering

Med bakgrunn i Europa 2020-strategien inngår ren og effektiv energi som en av syv samfunnsutfordringer i Horisont 2020-programmet. Også innen Interreg finnes det flere muligheter. Vi har laget en oversikt som du finner her.