Nøkkelinformasjon Grønn Vekst

Nøkkelinformasjon Grønn Vekst

European Green Deal er Europas nye vekststrategi, som skal skape økonomisk vekst og flere arbeidsplasser, samtidig som den forbedrer livskvaliteten til Europas befolkning og omstiller kontinentet til et lavutslippssamfunn  i tråd med FNs bærekraftsmål. Planen trekker frem havvind, karbonfangst og -lagring og utslippsfri hydrogen som sentrale elementer for en vellykket energiomstilling, og dette skaper gode muligheter for Norge.  

Bærekraft skal bli en integrert del av alle politikkområder, og Green Deal består av 50 ulike tiltak innenfor syv prioriterte politikkområder:

  1. ren energi,
  2. bærekraftig industri,
  3. bygg og renovasjon,
  4. bærekraftig mobilitet,
  5. biologisk mangfold,
  6. bærekraftig landbruk
  7. luftforurensing.

Som ventet inneholder planen et mål om minst 50% utslippsreduksjon innen 2030, sammenlignet med 1990-nivå. Europakommisjonen ønsker at Europa skal strebe etter å bli det første klimanøytrale kontinentet, og arbeidet skal forankres i en europeisk klimalov med klimanøytralitet i 2050 som det overordnede målet. Dette betyr i prinsippet at de sektorene som fremdeles slipper ut klimagasser må oppveies med sektorer som gir karbon-negative løsninger – som eksempelvis karbonfangst- og lagring. 

Det å bli det første klimanøytrale kontinentet er en stor utfordring, men også en av de største mulighetene i vår tid. Det vil kreve enorme investeringer i forskning og innovasjon, og en omstilling av dagens økonomiske system. En annen sentral ambisjon under Green Deal er at EU skal bli verdensledende innen sirkulær økonomi.