Helse- og velferdsteknologi

Illustrasjonsbilde

Både nasjonalt og globalt står vi overfor store samfunnsutfordringer med å fremme helse, forebygge sykdom, bidra til livskvalitet for pasienter og eldre, og levere bærekraftig helse- og omsorgstjenester. En del avløsningen ligger i god bruk av velferdsteknologi. Denne utviklingen gir grobunn for ny næringsutvikling innen sektoren.

I EUs forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020, faller helse- og velferdsteknologi inn under Samfunnsutfordring 1: helse, demografi og velvære. Satsingen skal bidra til bedre forståelse av utfordringene vi står overfor slik at helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak kan iverksettes. Ved utvikling av effektiv programvare kan sykdom lettere forstås og forebygges, noe som igjen fører til at diagnostisering forbedres. Samtidig vil en helse- og velferdsteknologisk utvikling av sektoren legge til rette for bedre erfaringsoverføring og økt kompetanse. Med bruk og utvikling av helse- og velferdsteknologi kan helsedata bli bedre og mer effektivt brukt, samt at pasienter får økt selvstendighet. På samme tid skal satsingen optimalisere effektiviteten i helsesektoren og reduserer ulikheter.

Aktiv og sunn deltakelse

Gjennom investering innen forskning, innovasjon og utvikling skal ny teknologisk innovasjon og løsninger understøtte og forsterke brukernes behov og sikkerhet, og gi mulighet for aktiv deltakelse i samfunnet. Dette vil åpne for mer medbestemmelse, selvstendighet og bedre livskvalitet for pasienter og eldre.

Agder som foregangsregion 

Norge har godt utgangspunkt for å bli et foregangsland i denne utviklingen. Stortinget vektlegger viktigheten av å utvikle og implementere god og sikker velferdsteknologi, og har som mål at dette er gjort innen 2020. I Agder finnes det store kompetansemiljøer innen helse- og velferdsteknologi, og derfor har Aust- og Vest-Agder fra 2016 blitt tildelt status som "reference site" hos European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP-AHA). Denne status tildeles regioner som viser kvalitet i å utvikle, implementere og videreutvikle innovative praksiser - i tråd med EIP-AHAs strategiske rammeverk.