Nøkkelinformasjon Helse- og velferdsteknologi

illustrasjonsbilde

Investering i forskning og innovasjon innen velferdsteknologi er del av Europakommisjonens strategi for å styrke Europas konkurransedyktighet og evne til å takle sosiale utfordringer på helse- og sosialområdene. Kroniske sykdommer forårsaker til 87 % av dødsfall i EU, og 10 % av EUs arbeidsplasser er i helse- og omsorgssektoren. Dette er derfor helt sentrale satsinger for Europa.

eHelse- og velferdsteknologi omfatter verktøy og tjenester der IKT anvendes for å videreutvikle forbyggende arbeid, diagnostisering, behandling, tilsyn og styring i helsesektoren. Det kan for eksempel være digital informasjondeling mellom pasienter og helsepersonell, eller roboter til bruk ved kirurgiske inngrep. Teknologien gir mulighet til å forbedre kvaliteten på helsetjenester, samt at det gir syke muligheter for et mer uavhengig liv.

Strategi

EUs helsestrategi Investing in Health er del av Europe 2020-strategien. Det overordnede målet med Investing in Health er å skape en smart, bærekraftig og inkluderende økonomi i EU som gir vekst og en befolkning med god helse.
Helse har verdi i seg selv, og er samtidig en viktig forutsetning for å kunne opprettholde et samfunn med vekst og velstand. Europa trenger smarte investeringer i helse gjennom bruk av velferdsteknologi. Dette fordi det vil bedre bruken av ressurser i helsesystemene. Det er også en langsiktig investering i folkehelse, spesielt gjennom helsefremmende programmer, og en investering i bedre dekning av helsetjenester for å redusere ulikheter og motvirke sosial ekskludering. 
Supernettverket European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP-AHA) har som mål at europeere skal oppleve flere sunne år i eget hjem. EIP-AHA bringer sammen ulike aktører innen helse- og velferdsteknologi for å støtte markedsutviklingen på feltet i Europa.
Horisont 2020 og EUs Helseprogram finansierer ulike typer forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekter på feltet.

Praksis

Agder-aktører deltar i flere europeiske helsenettverk, blant annet i EIP-AHA og CORAL (Community of Regions for Assisted Living). EIP-AHA er et omfattende forum med store muligheter for tematisk nettverking, deltakelse og utveksling for ulike typer aktører, som regioner, FoU-institusjoner og bedrifter. I CORAL-nettverket fokuserer de rundt 30 medlemsregionene på gjensidig læring og bedre politikkutvikling innen Active and Healty Living, for eksempel gjennom prosjektsamarbeid.