Nøkkelinformasjon Kultur, turisme og kreative næringer

Illustrasjonsbilde

For å beholde Europas sterke posisjon innen kultur, turisme og kreative næringer kreves det tiltak. Næringene står for en betydelig del av kontinentets BNP og sysselsetting, og EU arbeider derfor målrettet for å styrke Europas konkurransekraft.

Kultur og kreative næringer er en viktig brikke i den europeiske økonomien, og står for omtrent 4,5% av EUs BNP. Europa har også historisk sett vært verdens ledende turistdestinasjon, og sto i 2014 for 9,2% av kontinentets BNP. Den totale globale andelen har imidlertid falt fra 51% til 40% siden år 2000, og prognoser tilsier at den negative utviklingen vil fortsette. 

Strategi

Hvert av EUs medlemsland er ansvarlige for sine egne policyer innen kultursektoren, men EUs 2015-18 Work Plan for Culture har satt opp fire prioriteter for europeisk samarbeid innenfor kulturell policy-utforming:

  • Tilgjengelig og inkluderende kultur
  • Kulturarv
  • Kreativ økonomi og innovasjon
  • Promotering av kulturelt mangfold, kultur i EUs eksterne forhold, og mobilitet

Listen er komplementert av 20 konkrete handlinger, som du finner her.

For å støtte og utvikle Europa som turistdestinasjon har EU identifisert fire hovedprioriteter:

  • Stimulere konkurransekraften i den europeiske turistsektoren
  • Promotere utviklingen av bærekraftig, ansvarlig, og høykvalitetsturisme
  • Å konsolidere Europas image som en samling av bærekraftige destinasjoner av høy kvalitet
  • Å maksimere potensialet av EUs finansielle policyer for å utvikle turisme

En rullerende implementeringsplan anvendes for å arbeide målrettet med prioriteringsområdene. Denne finner du her (PDF).

Økt konkurranse, spesielt på pris, fra alternative destinasjoner gjør at det kreves tiltak for å fremme Europas kulturelle konkurransefortrinn. Det oppfordres derfor til samarbeid mellom næringene for å utnytte potensielle synergieffekter.

Praksis

Norge deltar i flere samarbeidsprosjekter for kultur, som Kulturkontakt Nord og Nordisk Kulturfond. Kreativt Europa er EUs finansieringsprogram for kultur og kreative næringer, og er også tilgjengelig for prosjekter innen turisme. Programmet har et budsjett på €1,46 milliarder, som skal fordeles til to områder: Kunst og kultur, og TV, film og spill.