Finansiering Smarte byer og lokalsamfunn

Illustrasjonsbilde

Denne siden inneholder finansieringsmuligheter i Horizon 2020, Interreg-programmene og URBACT.

 

Program

Relevant programprioritet

Horizon 2020

Societal Challenge: Secure, Clean and Efficient Energy: For prosjekter som bidrar til overgangen til et pålitelig, bærekraftig og konkurransedyktig energisystem

Societal Challenge: Smart, Green and Integrated Transport: For prosjekter som bidrar til transportsystemer som er kostnadseffektive, klimavennlige og trygge for samfunnet og borgerne. 

Societal Challenge: Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials: For prosjekter som bidrar til å drive en effektiv og bærekraftig ressursforvaltning samt en klimavennlig økonomi og samfunnsutvikling.

Cross-Cutting Activity: Internet of Things: For prosjekter som kombinerer ulike teknologier for innovativ anvendelse innen samfunnsutfordringer

Cross-Cutting Activity: Smart and Sustainable Cities: For prosjekter som søker å demonstrere gjennomførbarhet av prosjekter innen smarte byer  

Access to Risk Finance: Bidrar med rådgivning og tilgang til egenkapital- og gjeldsinstrumenter

Fast Track to Innovation Pilot: For markedsnære innovasjoner

Future and Emerging Technologies: For prosjekter innenfor fremtidig og fremvoksende teknologi

SMB-instrumentet: For innovasjon i små og mellomstore bedrifter

Interreg Europa

Low carbon economy:  For prosjekter som bidrar til overgangen til en europeisk lavkarbonøkonomi. Smarte byer og lokalsamfunn går inn under dette temaet.

Interreg Nordsjø

Eco-innovation:  For prosjekter som fokuserer på forandring av holdninger og atferd innen miljørelaterte temaer i Nordsjøområdet

Interreg ØKS

Grønn økonomi: For produksjon og distribusjon av fornybar energi i Øresund-Kattegat-Skagerak-området 

Interreg Østersjø

Efficient management of natural resources:  For prosjekter som bidrar til økt ressurseffektivitet og miljøstatus i Østersjøregionen

URBACT

URBACT: Finansierer transnasjonale kunnskapsutvekslings- og læringsnettverk innen innovativ og bærekraftig byutvikling, men ikke forsknings- og utviklingsprosjekter i seg selv