Nøkkelinformasjon Smarte byer og lokalsamfunn

Illustrasjonsbilde

Nøkkelinformasjon om Smart Cities and Communities gir deg en oversikt over de viktigste ressurser som du trenger kjennskap til for å få et detaljert innblikk i den tematiske EU-satsingen.

Bakgrunn

Smarte byer og samfunn har en sentral rolle i den energitransisjonsprosessen Europa er inne i. Energiunionen er en av EUs viktigste politiske prioriteringer. Satsingen skal gi sikker, betalbar og klimavennlig energi. Byer og regioner knytter sammen borgere, bedrifter, kommunale tjenester og investering i bærekraftig energiteknologi og -infrastruktur. Innen EUs Digital Agenda-politikk er smarte byer og samfunn også en av flere prioriteter: smarte byer tar i bruk digital og telekommunikasjonsteknologi for å kunne tilby innbyggere og bedrifter mer effektive nettverk og tjenester. Sammen med EUs Urban Europe 2020-agenda for Intelligent Future Cities setter de ovennevnte strategiene konteksten for det europeiske innovasjonspartnerskapet for smarte byer og samfunn (the European Innovation Partnership - Smart Cities and Communities / EIP-SCC).

Strategi

Det brukerstyrte nettverket EIP-SCC er initiert og støttes av Europakommisjonen. Det kopler sammen relevante aktører og satsinger fra hele Europa innen tverrsektoriell teknologi og løsninger for smarte byer. Målene er bl.a. å senke markedsbarrierer og øke flerpartnersamarbeid, måloppnåelse og konkurransekraft innen smart by-feltet. Nettverkets Strategic Implementation Plan er utarbeidet av en High Level Group. Planen beskriver rammene for samarbeidet og planlagte satsinger som Lighthouse projects som skal bidra til måloppnåelse. Her skisseres 11 satsingsområder for nettverket. 6 tematiske Action Clusters er satt opp basert på disse satsingsområdene og interessen til aktørene som deltar. Operational Implementation Plan skal inspirere til bedre implementering. Planen vil bli oppdatert kontinuerlig. Utover høynivågruppen består EIP-SCC av forumet the Marketplace, som flagger pågående satsinger og aktiviteter.

Horisont 2020-programmet har flere typer utlysninger for smart by-prosjektforslag som kan å bidra til å løse dagens samfunnsutfordringer bl.a. innen klima, energi og transport. Høyest henger de såkalte Lighthouse projects, som består smarte by-prosjekter som har store gevinster og kan replikeres, og som gir synlighet til EIP-SCC. Ordføreravtalen (the Covenant of Mayors / CoM) er EUs initiativ for å redusere klimagasser i europeiske byer. Samarbeidet er støttet av det European Environment Agency (EEA) og samler lokale og regionale myndigheter som forplikter seg til å lede an i implementeringen av EUs klima- og energimål om reduksjon av CO2-utslipp med minst 40% (baseline 1990).

Praksis

Kristiansand kommune deltar sammen med bl.a. Klimapartnere, og UiAs CIEM-institutt i EIP-SCC, med vekt på Action Cluster Sustainable Districts and Built Environment. Her deltar kommunen i satsingene Positive Energy Blocks (kvartaler som består av bolig- kontor- og næringsbygg som er sammenkoplet og som tilsammen har en positive energibalanse) og Small Giants (fokus på utrulling av smart by-løsninger i byer med under 250.000 innbyggere). Bjørndalen-feltet er viktigste element i Kristiansands EIP-SCC-prosjekt. Nettverket egner seg godt til å vise fram egne prosjekter, og til å lære av andres.

For å kunne få støtte til Lighthouse-prosjekter fra Horisont 2020, må byer/regioner delta i CoM og ha fått sin Sustainable Energy Action Plan / SEAP godkjent av Europakommisjonen. Man ha sterke internasjonale partnere og basere på solid flerpartnersamarbeid (offentlig myndighet, borgere/konsumenter, næringsliv og FoU). For byer må mye dialog på tvers av avdelinger og fagfelt til, og mye budsjett må investeres i videreutvikling av pågående satsinger.