Transport og havn

Illustrasjonsbilde

EUs målsetting for transportsektoren er å bedre befolkningens livskvalitet og styrke økonomien ved å fremme bærekraftig transport, økt bruk av ren og energieffektiv transport, utbedre infrastrukturen og øke tryggheten og sikkerheten i all transportsammenheng.

Nye, politiske utfordringer har gjort seg gjeldene. Klimaforandringer, energipolitikk og utfordringene ved å løse trafikkkorker er noen eksempler. Målet er derfor å forbedre mobiliteten, mens på samme tid redusere opphoping, ulykker og forurensning.
The Trans-European Transport Networks (TEN-T) er et EU-program for å bygge et transportnettverk som skal forenkle flyten av varer og mennesker mellom EU-landene. De fleste veier i EU ble utviklet fra et nasjonalt synspunkt, og TEN-T-nettverket søker å sammenkoble disse for å skape en større grad av samhandling på tvers av kontinentet.

Bærekraftig transport

EU ønsker å redusere de negative effektene knyttet til mobilitet. Dette betyr først og fremst å legge til rette for å optimalt kombinere ulike transportformer innen samme transportkjede. Teknologiske innovasjoner og et grønt skifte, spesielt i tilfellene for langdistanse- og urban transport, vil også bidra til mer bærekraftig transport.

Infrastruktur

TEN-T omfatter infrastruktur i form av veger, jernbaner, indre vannveger, havner og lufthavner. I tillegg omfattes nødvendig tjenesteyting, blant annet i form av trafikkstyrings- og kontrollsystemer. Nettverket består av et omfattende vegnett, «TEN-T-vegnettet», og et kjernenettverk, «TEN-T kjernevegnettet». Førstnevnte skal være etablert innen 2050, og stiller ikke spesifikke krav til vegstandard. Sistnevnte skal ferdigstilles innen 2030, og skal bestå av motorveger eller avkjørselsfrie veger. Statens Vegvesen har uttalt at dette harmonerer godt med nasjonale mål for utvikling av riksvegnettet i Norge.

Trygghet og sikkerhet

Transporttrygghet og –sikkerhet er et aspekt som rammer alle brukere av transport og alle tilbydere av transport. Det er en grunnleggende rettighet å reise uten å føle frykt, samtidig er det viktig for EU å tilby sikkerhetstiltak som kan trygge reisen ytterligere. Europakommisjonen bedrer sikkerheten ved å samarbeide med internasjonale partnere, utveksle erfaringer og beste praksis. Nye teknologier kan bidra til å utvikle nye, tidseffektive og sømløse sikkerhetstiltak.
Veger i TEN-T-vegnettet er under krav om sikre/trygge hvileplasser for tunge kjøretøy. For TEN-T kjernevegnettet er kravene ekstra strenge, der det kreves hvileplasser for tungtransport for hver 100 km.  EU vil ha en rolle i trygghetshåndteringen av veier som tilhører TEN-T gjennom såkalte «safety audits» på design-stadiet og kontinuerlige trygghetsinspeksjoner i konstruksjons- og vedlikeholdsstadiet.