Nøkkelinformasjon Transport og havn

Illustrasjonsbilde

Med økende gods- og passasjertransport, øker også risikoen for forurensing og opphoping. For å adressere utfordringene ønsker Europakommisjonen mobilitet som er bærekraftig, energieffektiv og miljøvennlig.

Miljøvennlig transport reduserer miljøkonsekvensene fra transport, mens bærekraftig transport er et begrep som handler om rettferdighet. Sosial fordeling av byrder og goder er for EU aspekter som må dekkes i transportpolitikken for å oppnå bærekraftig mobilitet.

Strategi

Effektivitet, substitusjon og reduksjon er nøkkelbegreper i EU og FNs strategier for å fremme bærekraftig mobilitet. Effektivitet handler om å effektivisere ressursuttak, utslipp og drivstofforbruk hos transportmidler gjennom å utvikle nye teknologiske løsninger. Substitusjonsstrategien ser på hvordan dagens transportmidler kan erstattes med alternative teknologier og drivstoffer. I tillegg til å reise mer effektivt og utvikle nye og mer miljøvennlig transportmidler, må det legges til rette for at vi reiser mindre. Dette kan for eksempel også oppnås gjennom større bruk av kollektivtransport.

Mobilitetspakke

Mobilitetspakken Europe on the Move ble lansert våren 2017 og består av tiltak for en grunnleggende modernisering av europeisk mobilitet og transport. Dette kommer frem av de tre hovedpillarene; 1, miljøvennlig 2, rettferdig og konkurransedyktig og 3, digitalisering. Målet er å bidra til en mer bærekraftig mobilitet i Europa.

  • Mobilitetspakken inneholder lovforslag med sikte på harmonisering og digitalisering av transportsektoren, og sømløse mobilitetsløsninger slik at innbyggerne og bedriftene kan enkelt reise over hele Europa.
  • Fagbevegelsen har hevdet at dagens regler i for liten grad sikrer yrkessjåførers rettigheter. Mobilitetspakken inneholder derfor lovforslag for å unngå sosial dumping blant yrkessjåfører, deriblant minstelønn, nye regler for kabotasjekjøring og strengere bestemmelser for hviletid.
  • Ny bompengeordning. Denne ordningen har tre prinsipper: 1, Det betales ikke ut ifra tid på veien, men avstand kjørt. EU-kommisjonen foreslår også å bytte ut den europeiske vignett-ordningen – der man betaler en viss sum for å bruke bil en periode, tilsvarende den norske årsavgiften – med en ordning der man betaler for antall kjørte kilometer.  2, Ikke-diskriminering basert på nasjonalitet. 3, Basere bompengeavgiften på mengde utslipp fra kjøretøy. Kommisjonen ønsker betydelig reduserte avgifter for nullutslippsbiler.

Mobilitetssektoren sysselsetter mer enn 11 millioner i Europa, og det estimeres at sektoren vil fortsette å vokse. Veitransport står for halvparten av sysselsettingen og 20% av EUs klimagassutslippene i Europa. 
Mer informasjon om mobilitetspakken, inkludert oversikt over de nye lovforslagene, finnes her, eller siden til Norges delegasjon til EU her.

Den nordiske dimensjonen

Norge er en del av Northern Dimension Partnership for Transportation and Logistics (NDPTL) sammen med Hviterussland, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Latvia, Litauen, Polen, Russland, Sverige og Europakommisjonen. NDPTL promoterer og forbereder store infrastrukturprosjekter i den transnasjonale regionen. Det overordnede målet til NDPTL er å utbedre store transportforbindelser og logistikk i tråd med overordnet miljøpolitikk, for å stimulere til bærekraftig økonomisk vekst.