Høyere utdanning

Illustrasjonsbilde

Høyere utdanning, og koblingen til forskning og innovasjon, spiller en viktig rolle i individuell og samfunnsmessig utvikling, samt å skape kvalifisert, menneskelig kapital.

EU mener det er av avgjørende betydning at unge mennesker har tilgang til høyere utdanning av god kvalitet. I en verden med store forandringer, hvor unge mennesker er utsatt for arbeidsledighet, og hvor etterspørselen etter ferdigheter, kreativitet og kritisk tenkning øker, er høyere utdanning viktigere enn noen gang. EU og Europe 2020-strategien skal bidra til at høyere utdanning skaper riktige kvalifikasjoner og økt sysselsetting av ferdig utdannede elever. 

Praksis

EU samarbeider tett med medlemsland innen høyere utdanning, men på skole- og utdanningsfeltet anses det også som viktig å samarbeide med ikke-medlemsland. Samarbeid skaper innovasjoner og nye arbeidsmarkeder gjennom mobilitet, og det åpner muligheter for at ansatte og studenter kan utvide horisonten gjennom EU-programmer. 

Strategi

I Europe 2020-strategien er det et mål at 40% av unge europeere skal ha høyere utdannelse innen 2020. For EU er det et stort mål at høyere utdanning skal moderniseres for å kunne respondere hurtig på endrede behov i arbeidsmarkedet og samfunnet. Moderniseringsagendaen har fem hovedprioriteter: å øke antallet høyt utdannede, øke kvaliteten på lærere og undervisning, fremme mobilitet og grenseoverskridende samarbeid, koble utdanning, forskning og innovasjon, og skape effektive myndigheter og finansieringmekanismer. Samtidig skal høyere utdanning se til at ferdig utdannede utstyres med relevante og fremtidsrettede ferdigheter. Europakommisjonen mener også at høyere utdanning kan gjøre mer for å utjevne sosiale skiller og i større grad bidra til innovasjon i lokalmiljøet. 

Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA)

Under Horisont 2020 ligger Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA), som er lønns- og mobilitetsmidler for forskere. MSCA er åpen for alle fagfelt og har ingen tematiske prioriteringer og tilbyr blant annet finansiering for å ta doktorgrad eller postdok-prosjekter utenlands. Med finansiering fra MSCA kan aktører også søke toppfinansiering fra Forskningsrådet. 
Doktorgrad i utlandet kan oppnås i et av mange Innovative Training Networks som er finansiert av MSCA. Nettverkene er opprettet av institusjoner som har fått EU-finansiering for å samarbeide om prosjekter og utlyse doktorgradsstillinger. Forskere på postdok-nivå kan søke om finansiering for en Individual Fellowship for å tilbringe ett til to år i Europa, eller utenfor Europa.