Ungdomsarbeid og idrett

Illustrasjonsbilde

Innen ungdomsarbeid og idrett støtter EU, hovedsakelig gjennom Erasmus+, tiltak som fører til utvikling, overføring og implementering av nye, innovative ideer og praksis på europeisk, nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.  

Ungdomsarbeid anses som en viktig form for uformell læring, og arbeidet spenner over disipliner som kultur, utdanning, idrett og politikk. Ungdomsarbeid er et satsingsområde som støttes opp om i EUs ungdomsstrategi fordi denne typen arbeid kan bidra til at ungdom når sitt fulle potensiale. Det oppmuntrer til personlig utvikling, autonomi, initiativ og deltakelse i samfunnet. Samtidig kan ungdomsarbeid bidra til utdanning utenfor skolesystemet og dermed forhindre frafall. 

Idrett

Tiltakene som blir gjort innen idrett skal bidra til å styrke en europeisk dimensjon av idrett, med økt internasjonalt samarbeid mellom først og fremst idrettsorganisasjoner. 
EU-programmet Erasmus+ støtter opp om idrett og gir støtte til europeiske prosjekter med vekt på økt fysisk aktivitet, sosial inkludering, god ledelse, likestilling, dobbeltkarrierer (idrett og utdanning) og kampen mot vold og diskriminering. 
Erasmus+ støtter er rekke tiltak innen idrett:

  • Internasjonale samarbeidsprosjekter
  • Ikke-kommersielle europeiske idrettsarrangement
  • Tiltak som styrker grunnlaget for politikkutforming

Strategi

Ungdomsarbeid og idrett er viktige aspekter ved EUs ungdomsstrategi. Hovedmålet med strategien er å skape like muligheter for ungdommer i Europa, samt gjøre ungdommer til aktive deltakere i samfunnet. Gjennom ungdomsarbeid, uformell læring, ønsker EU å fremme anerkjennelse av verdien av frivillig arbeid og de ferdighetene som følger med. Gode arbeidsforhold for unge arbeidere kan skape nye muligheter. Samtidig vektlegger strategien solidaritet mellom generasjoner og transnasjonalt samarbeid. 
Ved å vektlegge idrett søker strategien å oppmuntre til frisk, sunn og aktiv europeisk ungdom. Derfor ønsker EU å fremme samarbeid mellom skoler, ungdomsarbeidere, helseprofesjonelle og idrettsorganisasjoner, skape tilgjengelighet for helsefremmende aktiviteter og fasiliteter, og øke bevisstheten rundt hvordan idrett kan skape samarbeid, interkulturell læring og ansvar.

Aktiv ungdom

Aktiv Ungdom støtter prosjekter med ungdom i alderen 13-30 år og personer som jobber med ungdom: frivillig arbeid, ungdomsutveksling, ungdomspolitiske møter, kurs, hospitering, strategiske partnerskap mellom organisasjoner og transnasjonale ungdomsinitiativ. I tillegg tilbyr Aktiv Ungdom en rekke kurs for ungdomsarbeidere.