Voksenopplæring

Illustrasjonsbilde

Voksenopplæring er en viktig komponent i EUs politikk for livslang læring, og er essensielt for relevans i arbeidsmarkedet, konkurransedyktighet og sosial inkludering. 

Utfordringen er å skape gode læringstilbud for voksne, gjennom hele livet og for vanskeligstilte grupper som trenger det mest. Voksenopplæring omfatter formell og uformell læring: det kan være å skape grunnleggende ferdigheter, videreutvikle eksisterende ferdigheter, personlig utvikling eller glede.

Praksis

Behovet for voksenopplæring øker, og Europakommisjonen bistår medlemsland i å utvikle voksenopplæring som kjennetegnes av fleksibilitet, høy kvalitet, god undervisning og involvering fra lokale myndigheter, arbeidsgivere, sivilsamfunn og kulturelle organisasjoner, nedfelt i den europeiske agendaen for voksenopplæring.
Erasmus+ støtter opp om utviklingen ved å tilby støtte til strategiske partnerskap og mobilitet.

Strategi

Voksenopplæring kan utgjør et solid bidrag til oppnåelse av Europe 2020-målene om å redusere frafall i skolen til under 10%. Det er likevel utfordringer knyttet til voksenopplæringens bidrag til å nå målet, da deltakelsen i voksenopplæring på europeisk nivå synker. I den europeiske agendaen for voksenopplæring er følgende prioriteter vektlagt:

  • Gjøre voksenopplæring mer koordinert, effektiv og rettet mot arbeidsmarkedet. 
  • Øke tilbudet om voksenopplæring
  • Øke tilgjengeligheten på arbeidsbasert læring og skape effektiv bruk av IKT. 
  • Bedre kvalitetssikring