Fag- og yrkesopplæring

Illustrasjonsbilde

Europe 2020-strategien legger føringer for smart, bærekraftig og inkluderende økonomisk vekst gjennom kunnskap og innovasjon, med et ansettelsesmål på 75%. Strategiens suksess avhenger av ferdighetene til den europeiske arbeidsstyrken. 

Mennesker trenger rette kvalifikasjoner for å finne seg jobb. Mennesker med lave, eller ingen, kvalifikasjoner, er tre ganger mer utsatt for å bli arbeidsledig enn de med gode kvalifikasjoner. I EU har nærmere 75 millioner mennesker, nesten en tredjedel av arbeidsstyrken, lave eller ingen kvalifikasjoner. Mange ungdommer, rundt 15%, forlater skolen uten kvalifikasjoner. Fag- og yrkesopplæring (Vocational Education and Training - VET) anses som en viktig faktor for å oppnå bærekraftig utvikling og for å redusere arbeidsløsheten. 

Praksis

Europakommisjonen samarbeider med nasjonale myndigheter i medlemsland, arbeidstakere og yrkesgrupper for å øke kvaliteten på yrkesopplæring, lærere og andre profesjonelle i sektoren og for å gjøre fag- og yrkesutdanning mer relevant for arbeidsmarkedet. 

European Credit system for Vocational Education and Training (ECVET)

Instrumentet  European Credit system for Vocational Education and Training (ECVET) er utformet for å støtte livslang læring, mobilitet og fleksibilitet. ECVET skal gjøre det lettere å få validering og anerkjennelse av arbeidsrelaterte ferdigheter ervervet i ulike land, slik at det kan telle som yrkeskompetanse. På samme tid skal ECVET gjøre det lettere å flytte mellom land og læringsmiljøer, og øke kompabiliteten mellom ulik fag- og yrkesutdanning. På denne måten skal ECVET bidra til at flere med fag- og yrkesutdannelse får jobb. 

Strategi

Det Europeiske senter for utvikling av yrkesrettet opplæring (Cedefop) arbeider for å styrke europeisk samarbeid og skape kunnskapsbaserte bevis som grunnlag for utvikling av politikk rundt fag- og yrkesopplæring. Deres data viser at europeiske fag- og yrkesutdannede i større grad lykkes med å finne jobb enn konkurrenter fra generell utdanning. Dette fordi personer med fag- og yrkesutdannelse ofte har en større praktisk forståelse. Det er likevel stor variasjon i kvaliteten på fag- og yrkesutdannelse i EUs medlemsland, men både EU og medlemslandene har vedtatt strategien Youth on the Move for modernisering av fag- og yrkesutdannelse, som ligger inn under Europe 2020-strategien.
Youth on the Move tar sikte på å bedre forutsetningen for unge menneskers utdannelse og sysselsetting for å redusere høy arbeidsledighet blant ungdom. Dette skal oppnås ved å gjøre fag- og yrkesopplæring mer relevant etter unge menneskers behov, oppfordre unge til å utnytte EUs muligheter for å studere eller ta yrkesopplæring i et annet land og ved å se til at EU-land forenkler overgangen fra utdannelse til arbeid.