En innbyggersentrert tilnærming til smarte byer

En innbyggersentrert tilnærming til smarte byer

IT-løsninger og -verktøy kan gjøre tjenester mer effektive, bærekraftige og brukervennlige. Det er viktig at innbyggerne fra disse områdene forstår hvordan verktøyene fungerer, og hvilke fordeler de gir. Et EU-finansiert prosjekt, GEO-C, har forsøkt å oppnå dette ved å utvikle innbyggerfokuserte verktøy, samt støtte for neste generasjon av innovatører innen smartby.

Dagens byer er avhengig av å tilby den stadig økende befolkningen bærekraftige, trygge og levende miljøer. De siste årene har begrepet ‘smarte byer’ betegnet IT-baserte tiltak som overvåker og analyserer ulike aspekter av bylivet, og som styrer tilbudet av ulike tjenester, som transport, belysning og avfallshåndtering, på en intelligent måte. En tjeneste eller app som integrerer buss-, tog- og trikkefrekvenser i sanntid er et eksempel på en smart byapplikasjon.

Innbyggerne må involveres

Smarte byer må være inkluderende og invitere til deltakelse for å sikre at tjenestene faktisk blir brukt. For å være effektive må imidlertid innbyggerne kunne forstå prosessene som driver smarte byer. Innbyggerne må også føle at de har kontroll over, i stedet for å være under kontroll, av denne innovative utviklingen.

Bredt spekter av disipliner

For å oppnå dette samlet prosjektet institutter fra Tyskland, Portugal og Spania, eksperter fra akademia, industri og myndigheter, som spesialiserte seg på en rekke felt. Fagmiljøene inkluderte miljømodellering, statistikk, menneske-datamaskininteraksjon og beslutningsstøttesystemer. Målet var å finne måter å bygge smarte bytjenester som setter innbyggernes behov i sentrum. Et sentralt mål var å utvikle Open City Toolkit (OCT), en samling verktøy, programvare, biblioteker og apper som kan styrke innbyggerne til å delta i og forme fremtiden til byene deres. Verktøysettet skal bidra til å levere tjenester basert på åpne data som er nyttige for både borgere, bedrifter og styrende organer.

Samarbeid og åpenhet

Det vellykkede GEO-C-prosjektet har understreket viktigheten av åpenhet, samarbeid og tilgjengelighet for suksess med smartby-innovasjoner. Alle verktøy som er utviklet gjennom prosjektet er open-source og fritt tilgjengelig. Verktøyene er veldig praktiske, ettersom de fokuserer på å levere løsninger på reelle utfordringer.

En rekke oppfølgingsprosjekter bygger videre på prosjektets første funn.

Les mer om prosjektet her: www.geo-c.eu

Artikkel fokus
Innovasjon