Rapport: Energi som nøkkelelement i den moderne økonomien

Rapport_bilde

Fostering Effective Energy Transition er en rapport utgitt av World Economic Forum i mars 2018. Rapporten er del av World Economic Forums initiativ for å forme den globale energi-fremtiden. Det kommer tydelig frem hvordan energi er et nøkkelelement i den moderne økonomien, og hvordan konkrete tiltak på energiområdet vil være et sentralt skritt mot å skape en bærekraftig verden hvor gapet mellom fattig og rik heller minsker enn øker.

Mulighetene som ligger i «Effective Energy Transition» kan løse opp i utfordringene som den globale energitilførselen møter i dag. Mer enn én milliard mennesker er i dag uten elektrisitet, og dette tallet antas å øke til to milliarder når vi nærmer oss midten av århundret. Nettopp derfor må energien leveres til rimelige priser, og uten karbonutslipp.

Internasjonal faktabase
Rapporten presenterer en plattform for en effektiv energiovergang fra karbonbasert brensel til fornybar energi. De finansielle forutsetningene for konkurrerende energikilder har forandret seg – nye forretningsmodeller er muliggjort, mens andre er blitt irrelevante. For å oppnå en god overgang kreves det derfor tverrfaglig ekspertise, overbevisning og tilstrekkelige ressurser.

Prosjektet skal etablere et innsiktsfullt rammeverk og en faktabase, som skal fungere som et incentiv for at internasjonale ledere skal fremskynde energiovergangen i sine respektive land. En slik faktabase har også som formål å samle alle relevante interessenter for å fostre en felles og inkluderende forståelse av hva som bør prioriteres i en nasjonal energiovergang. Nøkkelen til å sikre en suksessfull beslutningstaking består altså både av en effektiv og inkluderende plattform hvor handlingsorientert dialog står i sentrum, samt et faktabasert rammeverk som støtter opp under en objektiv tilnærming til energiovergangen.

Konsumentene er med på avgjøre utviklingen
Utfordringen som verden står overfor er ikke begrenset til å redusere karbonutslipp fra energiproduksjon. Det er en kompleks prosess hvor mange andre faktorer spiller inn, som for eksempel elektrifiseringen av transport, utnytte det digitale potensiale som finnes og effektivisere bruken av energi.
Rapporten tar for seg uttrykket «transition readiness», hvilket omhandler i hvilken grad et lands energisystem besitter det politiske, økonomiske og sosiale rammeverket for å tillate en overgang til et mer bærekraftig energiforbruk (se figur). En effektiv energiovergang er avhengig av investeringsmuligheter i markedet og multilaterale samarbeid, men først og fremst er det konsumentenes forbruk som vil avgjøre hvor smidig en energiovergang kan bli. 

                                                                                                                                                                                                                                                    Trekant 

Indeks for å avdekke muligheter og risikoer
The Energy Transition Index (ETI) sammenligner ulike lands energisystemer i dag med deres fremtidige potensiale. Denne nye indeksen fremhever landenes stryker og svakheter, samt at den gir private interessenter muligheten til å sammenligne lands prestasjoner, og avdekke muligheter og risikoer tilknyttet deres virksomheter.

ETI evaluerer 114 land, som til sammen representerer mer enn 98% av den globale GDP’en. De spesifikke indikatorene som måles er økonomisk utvikling og vekst, bærekraft og sikkerhet. Land som har fjernet subsidiene til fossilt brensel gjorde det 50% bedre enn de resterende landene på visse områder. Mye av grunnen til dette er at noen land har innført gunstige rammevilkår for fornybar energi som en erstatning for subsidiering av fossilt brensel. Systemet måler også hvor klar et land er pr nå til å begynne på energiovergangen. ETI delte de 114 landene inn i fire kategorier: Ledende land, land som strekker seg, fremvoksende land og land med potensielle utfordringer. ETI kunne blant annet rapportere om at i løpet av de siste fem årene har mer enn 80% av land verden over forbedret sine energisystemer. Likevel er det globale tallet på mennesker uten strøm over 1 milliard, og dette forteller oss at vi enda har en lang vei å gå. Det er viktig å ta innover seg at en energiovergang ikke vil skje over natten. Det er høy risiko tilknyttet denne sektoren, og nettopp derfor må land forholde seg fleksible i et globalt landskap som stadig er i utvikling.

Europa ledende
EU, Norge og Sveits er ledende når det kommer til å vise hvordan en region kan forbedre sine energisystemer. 15 av de 20 landene som scorer høyest på ETI er europeiske land. Siden 2010 har EU redusert sine drivhusgasser med 9%. Europas energimiks har en større andel av teknologi med nullkarbon-utslipp enn andre industrielle markeder. Likevel er det rom for forbedring, også i Europa. Europeiske energipriser er blant de høyeste i verden, og Europa forblir avhengig av fossilt brensel og tilstrømning av ressurser fra utenfor kontinentet. Europas mål er å være selvforsynt med grønn energi slik at målene satt i Paris-avtalen blir nådd.

Veien videre
World Economic Forum ønsker å publisere ETI’en på jevn basis, for å bidra med en kontinuerlig åpenhet rundt hvor langt hvert enkelt land har kommet i energiovergangen. Forumet skal fungere som en katalysator og tilrettelegger for interessenter, slik at de kan utveksle ideer og erfaringer på et globalt nivå. 

The Energy Transitions Commission (ETC) har satt et overordnet, kvantitativt mål som rettesnor for energiovergangen. «Effective Energy Transition» skal bidra til å holde verdens gjennomsnittstemperatur under 2 grader celsius.

Rapporten kan leses i sin helhet her.

 

Artikkel fokus
Marked
Kategorier