Rapport: EUs strategi for renovering av bygg

renovation wave

Renovering av bygg blir sett på som et nøkkelelement for å oppnå klimanøytralitet i 2050, og Kommisjonen vil allokere store summer til å renovere både offentlige og private bygninger gjennom sin Renovation Wave-strategi. Planen skal bidra til lavere klimagassutslipp, flere arbeidsplasser og mindre energifattigdom, og målet er å renovere 35 millioner bygg innen 2030.

Bygninger står for 40% av energiforbruket og 36% klimagassutslippene i Europa. Kun 11% av den eksiterende bygningsmassen gjennomgår en form for renovering per år, mens bare 1% blir totalrenovert. EU anslår at 80% av dagens bygg fremdeles vil være i bruk i 2050, hvorav hele 75% ikke regnes som energieffektive. For at EU skal nå sine klimamål, må den eksisterende bygningsmassen blir grønnere. Kommisjonen ønsker derfor en storsatsing på renovering av bygg, og vil minst doble renoveringen de neste ti årene. Potensielt kan 35 millioner bygninger renoveres innen 2030, og man kan skape 160 000 nye arbeidsplasser innen byggesektoren.

Kommisjonen har identifisert noen nøkkelinitiativer:

  • Strengere krav og bedre informasjon om energiytelsen i bygg for å skape bedre insentiver for renovering i offentlig og privat sektor. Dette inkluderer gradvis innføring av obligatoriske minimumsstandarder for energiytelse i eksisterende bygninger, oppdaterte regler for energisertifisering og en mulig utvidelse av kravene til renovering av bygninger i offentlig sektor.
  • Sikre tilgjengelig og målrettet finansiering, blant annet gjennom gjenreisingsfondet Next Generation EU på €750 milliarder og insentiver som tiltrekker privat finansiering.
  • Øke evnen til å planlegge og gjennomføre renoveringsprosjekter, fra teknisk assistanse til nasjonale og lokale myndigheter til opplæring og kompetanseheving for arbeidstakere i byggesektoren.
  • Utvide markedet for bærekraftige byggevarer og tjenester, inkludert integrering av nye materialer og naturbaserte løsninger, samt økt satsing på sirkulærøkonomi.
  • Opprette et nytt europeisk Bauhaus, et tverrfaglig prosjekt ledet av en rådgivende komité med eksterne eksperter - inkludert forskere, arkitekter, designere, kunstnere, byplanleggere og representanter for det sivile samfunn.
  • Boliginitiativ i 100 distrikter. Nesten 34 millioner europeere har ikke råd til å holde hjemmene sine varme nok, og EU vil sikre «affordable housing» til alle. 

I 2021 vil EU vurdere å endre energieffektiviseringsdirektivet og bygningsenergidirektivet, samt øke minimumskravet for bruk fornybar energi til oppvarming og nedkjøling av bygg. 

I tillegg til å redusere utslippene, vil initiativet være viktig for økonomisk vekst, sysselsetting og økt digitalisering. Å bekjempe energifattigdom står også sentralt i renovasjonsbølgen, og energieffektivisering av kommunale boliger, skoler og sykehus vil bli prioritert. Kommisjonen anslår at 800 000 sosialboliger må renoveres hvert år.

Les strategien i sin helhet her.

Bilde © Europakommisjonen 2020

Artikkel fokus
Marked