Rapport: Fremtidens matproduksjon fra havet

The Future of Food from the Sea

Ifølge ekspertgruppen til Høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi (Havpanelet), kan det i fremtiden bli mulig å produsere seks ganger mer mat fra havet enn i dag, men det forutsetter bærekraftig havforvaltning.

Havet kan hjelpe verden med å nå  FNs bærekraftsmål om tilgang til nok og næringsrik mat, men det forutsetter bærekraftig havforvaltningRapporten The Future of Food from the Sea estimerer at man kan produsere 364 millioner tonn mer animalsk protein fra oppdrett og fiskeri, som utgjør mer enn to tredjedeler av det animalske proteinet som trengs for å dekke behovet til verdens befolkning i 2050. 

Økt matproduksjon med lavere miljøavtrykk

Oppdrettsnæringen har størst vekstpotensial, men veksten må være bærekraftig. Mesteparten av økningen må derfor komme fra arter som ikke trenger direkte fôrtilførsel, som tare og blåskjell. Dette vil også kunne bidra til bedre vannkvalitet og skape naturlige tilholdssteder for fiskebestander. Oppdrettsarter som blir fôret med fiskemel og fiskeolje, som krepsdyr og fisk, kan også bidra til en betydelig økning i matproduksjonen, men her må næringen ta i bruk alternative fôrkilder med mindre miljøavtrykk. Havpanelet sier også at det finnes vekstpotensial for villfisken, men da må man få bukt med overfiske, fiskerikriminalitet og uheldig subsidiering.

Bedre hav- og fiskeriforvaltning kan gi økt fangst 

Dersom man forbedrer hav- og fiskeriforvaltning, spesielt i lavinntektsland med matunderskudd, kan man potensielt øke fangsten med 20 % sammenlignet med dagens nivå, og opptil 40 % mer enn anslått fremtidig fangst. Norge er i verdenstoppen når det gjelder bærekraftig fiskeriforvaltning, og er dermed godt rustet til å bidra internasjonalt. 

I tillegg til bedre havforvaltning og bærekraftig produksjon, trekker Havpanelet frem betydningen av teknologisk utvikling. Det vil også bli viktig å finne globale løsninger på problemer som global oppvarming, marin forsøpling og habitatødeleggelse.

Dette er den første av i alt 16 rapporter i serien "Blue Papers". Les den i sin helhet her.

Artikkel fokus
Innovasjon
Marked