Rapport: Fremtidsmuligheter i maritime næringer

SINTEF

SINTEF har kartlagt mulighetene for verdiskaping og sysselsetting innenfor maritime næringer i Norge frem mot 2050. Rapporten identifiserer også mulige barrierer som kan hindre ønsket utvikling, og hva som må til for å overkomme disse. 

Norge er rangert som nummer fire av verdens ledende maritime nasjoner. I 2018 skapte norsk maritim næring verdier for 142 milliarder kroner, og sysselsatte 85 000 personer. Med utgangspunkt i fremtidige muligheter, anslår rapporten at verdiskaping i den maritime næringen vil være 906 milliarder innen 2050, mens sysselsettingen vil ligge på omlag 140 000. Dette inkluderer en tilleggsvekst på 170 mrd. i verdiskaping og 26.152 sysselsatte som spesifikt er knyttet til karbongangst og -lagring (CCS) og flytende havvind. Mellom 2030 og 2050 vil tjenesteleverandører og utstyrsleverandører oppleve en betydelig vekst både i form av sysselsetting og verdiskaping, mens rederi og verft vil ha en relativt flat utvikling i sysselsetting frem mot 2050. 

Grønn skipsfart, autonomi og digitalisering 

Norge skal bli et lavutslippssamfunn, og regjeringen lanserte i 2019 en handlingsplan for grønn skipsfart. Dersom man skal klare å de-karbonisere skipsfarten, understreker rapporten at det er spesielt viktig at man legger til rette for utvikling langs flere teknologiakser, deriblant LNG, hydrogen og systemer for beslutningsstøtte. Når det gjelder autonomi, er det store fordeler å hente gjennom standardisering av utstyr og datagrensesnitt. Samtidig må man finne løsninger på store utfordringer knyttet til sikkerhet og teknologi. Videre vil det bli viktig å utvikle digitale verdikjeder som muliggjør digitalt samarbeid fra design til operasjon.  

Store muligheter i framvoksende næringer

Det finnes betydelige muligheter innen havvind (særlig flytende), sjømat, mineralutvinning til havs og CCS. Vindkraft til havs er i sterk vekst internasjonalt, og prisen på havvind fortsetter å falle. Ifølge det internasjonale energibyrået (IEA) vil markedet for offshore vind være femten ganger så stort innen 2040, og havvind kan potensielt bli den største energikilden i Europa. Dette skaper store muligheter for norsk leverandørindustri til å utvikle kompetanse og teknologi, og Norge kan få et stort fortrinn på veien mot lønnsomme vindmøller til havs. Når det gjelder ambisjonen om økt sjømatproduksjon, vil det bli svært viktig å utvikle bærekraftige løsninger som kan understøtte den relaterte veksten i transport. For CCS ligger mulighetsrommet i design av skip, men også for bygging og utrusting. Det antas at det også vil finnes gode muligheter for mineralutvinning til havs, men rapporten peker på at det foreløpig er stor usikkerhet knyttet til hvor stort dette markedet vil bli, spesielt på grunn av mangel på kostnadseffektiv teknologi og etiske diskusjoner. 

Fire viktige barrierer

SINTEF peker på at dagens finansieringskrav er altfor rigide sammenlignet med de endringer som industrien selv initierer. Derfor bør kapitalen i mye større grad støtte disse endringene. Det er også en utfordring at næringen har for få felles utviklingsløp, og dette gjelder spesielt områdene digitalisering og automasjon. Derfor bør utviklingen av systemer og del-systemer bygge på felles plattformer for å sikre enklere systemintegrasjon og dataoverføring. Videre vil utviklingsløpene innen shipping i svært stor grad være knyttet til miljøvennlig skipsfart, og rapporten mener at regjeringen må legge til rette for videre utvikling av ulike utslippsreduserende løsninger for ulike skipssegment gjennom virkemiddelapparatet. Til sist trekker SINTEF frem at det er en for svak kobling mellom utviklingsløp og verifisering av resultat. Man bør derfor utvikle rammevilkår og verktøy for å øke forståelsen av de reelle effektene av ulike teknologivalg, samt dele erfaringer og offentliggjøre resultater.

I tillegg til gode rammebetingelser, vil også utdanning, kompetanse og kunnskapsoverføring mellom havnæringene spille en avgjørende rolle for fremtidig vekst og sysselsetting. 

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra NHO og Norges Rederiforbund. Den kan leses i sin helhet her.

Artikkel fokus
Innovasjon
Marked