Rapport: Grønt er ikke bare en farge – Bærekraftige bygninger eksisterer allerede

Grønt er ikke bare en farge – Bærekraftige bygninger eksisterer allerede

Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050, basert på internasjonale rammeverk som Parisavtalen og FNs bærekraftsmål. Til tross for de internasjonale målsetningene øker de globale klimautslippene. Europakommisjonen påpeker at 75% av dagens bygningsmasse i EU er ineffektiv, og at 80-90% av den eksisterende bygningsmassen fremdeles vil stå i 2050. Oppgradering av bygninger kan gi energibesparelser tilsvarende 5-6% og senke klimagassutslippene tilsvarende. Derfor vil rehabilitering og adaptiv gjenbruk av eksisterende bygninger være et avgjørende bidrag til en bærekraftig framtid.

Rapporten Grønt er ikke bare en farge – Bærekraftige bygninger eksisterer allerede er utarbeidert av SINTEF på vegne av Riksantikvaren for å gi et mer helhetlig bilde av den miljømesside betydningen av gjenbruk av eksisterende bygninger. Rapporten viser at miljøvennlig oppgradering av eksisterende bygninger bør prioriteres fremfor riving og oppføring av nye bygninger dersom det er mulig, ettersom gjenbruk i større grad er i tråd med målene i Parisavtalen og FNs bærekraftsmål.

Kan ta 80 år før nybygg utligner klimagassutslippet fra byggeprosessen

Det vil ta tiår før fordelen av lavere årlige utslipp knyttet til energibruk i drift utligner belastningene av de høye utslippene knyttet til oppføringen av nye bygninger. På kort og mellomlang sikt, mot 2050, er det bedre å rehabilitere eksisterende bygg, ettersom det kan ta 10 til 80 år før et nybygg utligner klimagassutslippet som medfølger byggeprosessen.

Utslippsreduserende tiltak

Noen av tiltakene som bør vurderes under oppgradering av eksisterende bygninger for å redusere utslipp er valg av lokalt tilgjengelige lavkarbonmaterialer, gjennomføring av energieffektiviseringstiltak og bruk av fornybar energi. Eksisterende bygg har i varierende grad potensial for energieffektivisering, og krav til energibruk og energieffektiviseringstiltak vør tilpasses den aktuelle bygningstypen og den enkelte situasjonen. Her er livssyklusanalyser viktige verktøy for å støtte beslutningstakerne.

Rapporten oppsummerer 7 anbefalinger:

  • Ambisjoner i rehabiliteringsprosjekter må defineres på en klar måte
  • Fullverdige livssyklusanalyser bør brukes som beslutningsstøtteverktøy
  • Miljø-LCA bør kombineres med livssykluskostnader (LCC) og sosiale livssyklusanalyser (SLCA) for å få et mer helhetlig, bærekraftig perspektiv på eksisterende bygninger
  • Man må vurdere mulige tiltak for verneverdige bygninger som ikke går på bekostning av verneverdiene
  • Innsamling av dokumentasjon av beste praksis bør iverksettes
  • Insentiver og tilskuddsordninger for de omfattende rehabiliteringsprosjektene bør vurderes og etableres
  • Ta i bruk FNs bærekraftsmål som verktøy i bærekraftig utvikling av bygningsmassen

Les hele rapporten her.

Artikkel fokus
Offentlig forvaltning
Aktører