Rapport: Havenergi på øyer og avsidesliggende kystområder

Ocean Energy in Islands and Remote Coastal Areas

Øyer og avsidesliggende kystområder står overfor andre typer energiutfordringer enn deres kontinentale kolleger. Disse regionene dekker gjerne energibehovet sitt gjennom å kjøpe strøm fra fastlandet via sjøkabler eller gjennom egne fossilbaserte produksjonsanlegg. Begge alternativene utgjør problemer som sårbarhet for volatiliteten i drivstoffpriser, høyt karbonavtrykk, lite mangfold i drivstoffmiks og er sensitive for forstyrrelser i forsyningen. Motstandsdyktighet og skadebegrensning, i tillegg til bærekraft er sentrale bekymringer hos øyer og avsidesliggende kystområder. En lavkarbonøkonomi og ren energiteknologi utgjør muligheter for disse regionene til å håndtere noen av disse utfordringene.

I dag er det vanskelig for teknologier innenfor havenergi å konkurrere med mer moden fornybar energiteknologi som vind og sol på land. Havenergiteknologier kan være et tiltalende alternativ for energimarkedene på øyer og avsidesliggende kystområder, og gir fordeler om lav visuell og miljømessig påvirkning, og forutsigbarhet sammenlignet med andre fornybare energiteknologier. Øyer og andre off-grid-markeder kan også gi muligheter for utviklere innenfor havenergi å distribuere teknologiene sine samtidig som de tilbyr miljøvennlig energi til lokalsamfunn. Disse markedene betaler per i dag høye strømpriser sammenlignet med vanlige markeder av to grunner: For det første leveres strøm gjerne av dieselgeneratorer, og for det andre er strømforbruket per innbygger lavt, noe som demper prisresponsen.

Potensielle utfordringer for havenergiteknologi i disse markedene er identifisert og inkluderer:

  • sosial-miljømessige spørsmål som feilinformasjon og sosial aksept
  • regulatoriske og politiske barrierer på grunn av at teknologien til havsenergisektoren ikke er like moden som hos andre energikilder
  • manglende infrastruktur
  • mangel på økonomiske insentiver

For å løse noen av disse utfordringene, drøfter denne rapporten muligheter for integrering av havsenergiteknologier i energisystemene på øyer og avsidesliggende kystområder og skape synergier mellom den økonomiske sektoren og energisektoren.

Les Ocean Energy in Islands and Remote Coastal Areas - Opportunities and Challenges her.

Artikkel fokus
Marked