Rapport: Havvind – En industriell mulighet

 Havvind – En industriell mulighet

Forskningssenteret for miljøvennlig energi (FME) ved NTNU har analysert Norges havvindpotensial. Rapporten viser at norsk sokkel har et stort vekstpotensial, og at det i et europeisk perspektiv vil lønne seg å bygge ut vindkraft både til havs og på land.

Vindkraft til havs er i sterk vekst internasjonalt, og prisen på havvind fortsetter falle. Ifølge det internasjonale energubyrået (IEA) vil markedet for offshore vind være femten ganger så stort innen 2040, og havvind kan potensielt bli den største energikilden i Europa. Det skaper gode muligheter for Norge, og norsk olje-og gassleverandører har svært gode forutsetninger for å kunne konkurrere innenfor havvind.

Rapporten viser at Norge har et betydelig vekstpotensial innenfor havvind. Norge kan potensielt ha 42GW installert kapasitet og 217 TWh produksjon i 2050. Det forutsetter store investeringer og samarbeid med andre land i Nordsjøen. I tillegg understrekes det at man trenger en koordinert handling mellom politikk, næringsliv, forskning og utdanning.

FME anbefaler at Norge tar en aktiv rolle, og utarbeider et langsiktig program for utbygging av havvindparker. Dette må kombineres med et ambisiøst forsknings- og utviklingsprogram, samt investeringer i kompetanseutvikling og utdanning. Det vil også være hensiktsmessig å etablere pilot- og demonstrasjonsprosjekter for å utvikle et hjemmemarked.

Les hele rapporten her.

Artikkel fokus
Marked