Rapport: Innovasjon innen ren energi

Clean Energy Innovation

Energieffektivitet og fornybar energi er helt grunnleggende for å nå klimamålene, men en del av teknologien som kreves er ennå ikke utviklet eller kommet langt nok i utviklingen. Uten en betydelig akselerasjon av innovasjon innen ren energi, vil målene for nullutslipp ikke være oppnåelige.

Selv om teknologiene som brukes i dag, kan bidra til en stor andel av utslippsreduksjonene som kreves for å nå klimamålene i Parisavtalen og bærekraftsmålene, er de ikke tilstrekkelige alene for å bringe verden til netto null, og samtidig beholde sikre energisystemer. Innovasjon er nøkkelen til å fremme ny og eksisterende teknologi. Denne rapporten vurderer hvordan innovasjon innenfor ren energi kan akselereres betydelig med tanke på å oppnå netto nullutslipp og øke energisikkerheten.

Teknologiene er ikke klare

En stor andel av utslippene kommer fra sektorer der de teknologiske mulighetene for å redusere utslipp er begrensede - for eksempel skipsfart, lastebiler, luftfart og tung industri som stål, sement og kjemikalier. Dekarbonisering av disse sektorene vil derfor i stor grad kreve utvikling av ny teknologi som ennå ikke er tatt i bruk. I tillegg er det slik at mange av de rene energiteknologiene som er tilgjengelige i dag, trenger mer arbeid for å redusere kostnadene og akselerere utrullingen.

Det er ingen enkel løsning for en bærekraftig vei karbonnøytralitet. Å redusere globale CO2-utslipp vil kreve et bredt spekter av forskjellige teknologier som fungerer i alle sektorer av økonomien i forskjellige kombinasjoner og applikasjoner. Rapporten kommer også med en ny ETP Clean Energy Technology Guide som omfatter rundt 400 komponentteknologier og identifiserer deres TRL.

Fire hovedteknologier

De viktigste teknologiene energisektoren trenger for å nå netto-nullutslipp er kjent i dag, men ikke alle er klare. Rundt halvparten av de kumulative utslippsreduksjonene på vei mot nullutslipp kommer fra fire hovedteknologitilnærminger: elektrifiseringen av sluttbrukssektorer som oppvarming og transport; anvendelse av karbonfangst, -utnyttelse og -lagring; bruk av drivstoff med lite karbon og hydrogenavledet drivstoff; og bruk av bioenergi. Imidlertid står hvert av disse områdene overfor utfordringer med å gjøre alle deler av verdikjeden kommersielt levedyktig i sektorene der det er vanskeligst å redusere utslipp.

Fem sentrale innovasjonsprinsipper for netto nullutslipp:

  1. Prioritere, spore og justere. Gjennomgå prosessene for å velge teknologiporteføljer for offentlig støtte for å sikre at de er strenge, kollektive, fleksible og tilpasset lokale forhold og fordeler.
  2. Løft offentlig FoU og markedsledet privat innovasjon. Bruk en rekke verktøy - fra offentlig FoU til markedsinsentiver - for å utvide finansieringen i henhold til de forskjellige teknologiene.
  3. Adresser alle ledd i verdikjeden. Se helheten for å sikre at alle komponenter i viktige verdikjeder beveger seg jevnt mot neste markedsapplikasjon og utnytter spillover.
  4. Bygg muliggjørende infrastruktur. Mobilisere privat finansiering for å bygge bro over "dødens dal" ved å dele investeringsrisikoen ved nettverksforbedringer og demonstrering i kommersiell skala.
  5. Arbeid globalt for regional suksess. Samarbeid for å dele beste praksis, erfaringer og ressurser for å takle presserende og globale teknologiske utfordringer, inkludert via eksisterende multilaterale plattformer.

Les hele rapporten, Clean Energy Innovation, her.

Artikkel fokus
Innovasjon