Rapport: Mange olje- og gassarbeidere ønsker grønne jobber

rapport olje og gassarbeidere

I en ny studie svarer 82% av olje-og glassarbeidere at de vil vurdere å finne en jobb utenfor olje-og gassektoren. Halvparten uttrykker interesse for fornybar energi og havvind.

Olje-og gassindustrien har blitt hardt rammet av koronapandemien, og ifølge Oil and Gas UK kan hele 30 000 arbeidsplasser i nordsjøregionen gå tapt. Samtidig varsler flere land storsatsing på havvind, men hva synes olje- og glassarbeidere om dette skiftet? Miljøorganisasjonene Platform, Friends of the Earth Scotland og Greenpeace har spurt olje-og glassarbeidere i nordsjøregionen om å dele sine tanker om grønn økonomi, deres egen rolle i det grønne skiftet og fremtiden til olje- og gassnæringen. Studien ser også på hvilke barrierer som hindrer dem fra å gå over til grønne næringer.

Ifølge miljøorganisasjonene stiller de fleste seg positiv til miljøvennlig politikk så lenge de er sikker på at de kan finne seg en ny jobb. 82% sier de vil vurdere å skifte bransje, og respondentene rangerer usikkerhet i egen sektor som den viktigste grunnen. Når det gjelder valget mellom å skrifte bransje eller å bli i energisektoren, uttrykker over halvparten interesse for å jobbe innenfor havvind. Omskolering er derimot et hinder for mange da kostnadene ofte faller på den enkelte, og respondentene etterspør mer støtte til kurs og videreutdanning. De ønsker også flere jobber innen fornybar energi, og peker på at det er viktig at fornybarindustrien ikke preges av det såkalte prekariatet, som innbefatter en eksistens uten forutsigbarhet eller jobbsikkerhet

For å sikre en rettferdig grønn omstilling, har miljøorganisasjonene identifisert tre anbefalinger:

  • Kompetansen til olje- og gassarbeiderne er essensiell for å sikre en rask og rettferdig overgang til fornybar energi. Dette innebærer at en representativ andel av arbeidsstyrken og fagforeningene må inkluderes i politikkutformingen.
  • Myndighetene må forbedre jobbsikkerheten og arbeidsforholdene til arbeiderne i olje-og gassektoren for å redusere risikoen for at arbeidstakerne forlater energisektoren helt.
  • Fjerne barrierene som hindrer at arbeiderne går over til fornybarsektoren, som støtte til omskolering og økte investeringer for å skape flere grønne jobber.

Rapporten er basert på resultater fra en spørreundersøkelse gjort av Platform, Friends of the Earth Scotland og Greenpeace. 1383 offshorearbeidere deltok i undersøkelsen, som utgjør 4,5% av arbeidsstyrken.

Les rapporten i sin helhet her.

 

Artikkel fokus
Marked